Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

26

Portvaktene

1 Portvaktenes avdelinger var: Til korahittene hørte Mesjelemja, Kores sønn, av Asafs slekt. 2 Mesjelemja fikk sønner. Sakarja var den førstefødte, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjerde, 3 Elam den femte, Johanan den sjette og Eljoenai den sjuende.

4 Obed-Edom fikk sønner. Sjemaja var den førstefødte, Josabad den andre, Joah den tredje, Sakar den fjerde, Netanel den femte, 5 Ammiel den sjette, Jissakar den sjuende og Peulletai den åttende; for Gud hadde velsignet ham. 6 Hans sønn Sjemaja fikk også sønner, som ble ledende i sin familie; for de var tapre krigere. 7 Sjemajas sønner var: Otni, Refael og Obed, Elsabad og hans brødre Elihu og Semakja, som var dyktige menn. 8 Alle disse var Obed-Edoms etterkommere. Både de og sønnene og brødrene deres var sterke menn, dyktige til tjenesten. I alt hadde Obed-Edom 62 etterkommere.

9 Mesjelemja hadde sønner og brødre, atten dyktige menn. 10 Hosa av Meraris slekt hadde sønner: Sjimri var overhode; enda han ikke var den førstefødte, satte faren ham til overhode. 11 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje og Sakarja den fjerde. I alt hadde Hosa tretten sønner og brødre.

12 Dette var portvaktenes avdelinger, nevnt etter overhodene for mennene, som skulle gjøre vakttjeneste i Herrens hus på samme måte som brødrene sine. 13 De kastet lodd om hver port, familie for familie; alle sto likt, liten som stor. 14 Loddet for østporten falt på Sjelemja. De kastet også lodd for sønnen hans, Sakarja, som var en klok rådgiver, og nordporten tilfalt ham. 15 Obed-Edom fikk sørporten, og sønnene hans fikk lagerrommene. 16 Sjuppim og Hosa fikk vestsiden med Sjalleket-porten, der hovedveien går oppover. Slik sto de vakt etter vakt: 17 På østsiden sto seks levitter, på nordsiden sto fire hver dag, på sørsiden fire hver dag og ved lagerrommene to og to. 18 Ved forgården mot vest sto fire ved hovedveien og to ved selve forgården. 19 Dette var portvaktenes avdelinger; de hørte til Korah-slekten og Merari-slekten.

Tilsynsmenn og dommere

20 Andre levitter: Ahia hadde ansvaret for skattkamrene i Guds hus og for alt som var viet til Herren. 21 Ladans sønner, gersjonittenes etterkommere gjennom Ladan, overhoder for gersjonitten Ladans familier, jehielittene: 22 Jehiels sønner, Setam og hans bror Joel, hadde ansvaret for skattkamrene i Herrens hus. 23 Av slektene til Amram, Jishar, Hebron og Ussiel 24 var det Sjubael, sønn av Gersjom, sønn av Moses, som var den øverste tilsynsmann over skattkamrene. 25 Hans slektninger fra Elieser var hans sønn Rehabja, hans sønn Jesaja, hans sønn Joram, hans sønn Sikri og hans sønn Sjelomot. 26 Denne Sjelomot og brødrene hans hadde ansvaret for skattene som var helliget til Herren, de som kong David og familieoverhodene blant tusenmannsførerne, hundremannsførerne og de andre hærførerne hadde helliget. 27 De hadde helliget noe av krigsbyttet for å sette i stand Herrens hus. 28 Også alt det som seeren Samuel, Saul, sønn av Kisj, Abner, sønn av Ner, og Joab, sønn av Seruja, hadde helliget, alle de hellige gavene hadde Sjelomot og brødrene hans ansvar for.

29 Kenanja av Jishar-slekten og sønnene hans ble satt til å arbeide utenfor helligdommen, som tilsynsmenn og dommere i Israel. 30 Hasjabja av Hebron-slekten og brødrene hans, 1700 dyktige menn, hadde tilsyn med Israel på den andre siden av Jordan, i alt som hadde å gjøre med arbeidet for Herren og tjenesten for kongen. 31 Til Hebron-slekten hørte også Jeria, som ifølge slektshistorien var overhode for hebronittenes familier. Det ble gjort en undersøkelse i Davids førtiende regjeringsår, og det ble funnet tapre krigere blant dem i Jaser i Gilead. 32 Slektningene hans, 2700 dyktige menn, var overhoder for sine familier. Kong David satte dem over Rubens, Gads og halvparten av Manasses stamme til å ta seg av alle saker som angikk Gud og kongen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.