Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

4

Judas slektsliste fortsetter

1 Judas sønner var Peres, Hesron, Karmi, Hur og Sjobal. 2 Reaja, sønn av Sjobal, fikk sønnen Jahat, og Jahat fikk sønnene Ahumai og Lahad. Dette var Sora-slektene. 3 Dette er sønnene til Abietam: Jisreel, Jisjma og Jidbasj – deres søster het Haslelponi – 4 Penuel, far til Gedor, og Eser, far til Husja. Dette var sønnene til Hur, som var Efrats førstefødte og far til Betlehem.

5 Asjhur, far til Tekoa, hadde to koner, Hela og Naara. 6 Naara fødte ham sønnene Ahussam, Hefer, Temeni og Ahasjtari. Dette var sønnene til Naara. 7 Helas sønner var Seret, Jishar, Etnan og Kos. 8 Kos fikk sønnene Anub og Hassobeba, og han ble stamfar til slektene etter Aharhel, sønn av Harum.

9 Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham med smerte», sa hun. 10 Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

11 Kelub, bror til Sjuha, fikk sønnen Mehir, han som ble far til Esjton. 12 Og Esjton fikk sønnene Bet-Rafa, Paseah og Tehinna, han som ble far til Ir-Nahasj. Dette var mennene fra Reka.

13 Kenas hadde sønnene Otniel og Seraja, og Otniels sønn var Hatat. 14 Meonotai fikk sønnen Ofra, og Seraja fikk sønnen Joab, som ble stamfar til slekten i Håndverkerdalen. De var håndverkere. 15 Kaleb, sønn av Jefunne, hadde sønnene Ir, Ela og Naam, og Elas sønn var Kenas.

16 Sønnene til Jehallelel var Sif, Sifa, Tirja og Asarel. 17 Sønnene til Esra var Jeter, Mered, Efer og Jalon. Jeter ble far til Mirjam, Sjammai og Jisjbah, far til Esjtemoa. 18 Hans judeiske kone fødte Jered, som ble far til Gedor, Heber, far til Soko, og Jekutiel, far til Sanoah. Dette er sønnene til Bitja, faraos datter, som Mered hadde giftet seg med. 19 Hodias kone, som var søster av Naham, hadde disse sønnene: Ke'ilas far fra Garem og Esjtemoa fra Maaka. 20 Sjimons sønner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan og Tolon. Jisjis sønner var Sohet og Ben-Sohet.

21 Sjela, sønn av Juda, hadde etterkommerne Er, far til Leka, Lada, far til Maresja, og de slektene som hørte til linvevernes laug i Bet-Asjbea, 22 Jokim og mennene i Koseba, Joasj og Saraf, som hadde hersket i Moab, men som var vendt tilbake til Lehem – ifølge gamle overleveringer. 23 Det var de pottemakerne som bodde i Neta'im og Gedera. Der holdt de til hos kongen og var i tjeneste hos ham.

Simons slekt

24 Simons sønner var Nemuel, Jamin, Jarib, Serah og Saul. 25 Sauls sønn var Sjallum, hans sønn var Mibsam, og hans sønn Misjma. 26 Misjmas sønner var Hammuel, Sakkur og Sjimi. 27 Sjimi hadde seksten sønner og seks døtre. Men brødrene hans hadde ikke mange barn. Derfor økte ikke slekten deres så mye som Juda-sønnene.

28 De bodde i Beer-Sjeba, Molada og Hasar-Sjual, 29 i Bilha, Esem og Tolad, 30 i Betuel, Horma og Siklag, 31 i Bet-Markabot, Hasar-Susim, Bet-Biri og Sjaarajim – disse byene hadde de helt til David ble konge – 32 og i landsbyene som hørte til, i Etam, Ajin, Rimmon, Token og Asjan, til sammen fem byer, 33 og i alle de landsbyene som lå rundt disse byene, helt til Baal. Dette var deres bosteder, og de var innskrevet der.

34 Mesjobab, Jamlek og Josja, sønn av Amasja, 35 Joel og Jehu, sønn av Josjibja, som var sønn av Seraja, Asiels sønn, 36 Eljoenai, Jaakoba, Jesjohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel og Benaja, 37 og Sisa, sønn av Sjifi, som var sønn av Allon, sønn av Jedaja, som var sønn av Sjimri, Sjemajas sønn 38 – alle de som her er nevnt med navn, var overhoder i sine slekter, og deres familier bredte seg vidt.

39 De dro av sted i retning av Gedor, til østsiden av dalen, for å søke beite til småfeet sitt. 40 Og de fant et beite som var rikt og godt. Landet var vidstrakt, det var stille og fredfylt. De som bodde der før, var av Hams ætt.

41 På den tiden Hiskia var konge i Juda, kom de som her er skrevet opp med navn, og angrep teltene og boligene deres der. De slo dem med bann og utryddet dem. Slik har det vært helt til denne dag. Så bosatte de seg der i stedet for dem, for der var det beite for sauene deres.

42 Noen av disse Simon-sønnene dro til Se'ir-fjellene. Det var fem hundre mann under ledelse av Pelatja, Nearja, Refaja og Ussiel, Jisjis sønner. 43 De slo i hjel resten av de amalekittene som hadde sluppet unna. Så bosatte de seg der og har bodd der til denne dag.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.