Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Josva

19

Simons land

1 Det andre loddet falt på Simon, på Simons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom lå inne i området til Judas stamme. 2 Til deres eiendom hørte Beer-Sjeba, Sjema og Molada, 3 Hasar-Sjual, Bala og Esem, 4 Eltolad, Betul og Horma, 5 Siklag, Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa, 6 Bet-Lebaot og Sjaruhen, tretten byer med landsbyer, 7 dessuten Ajin, Rimmon, Eter og Asjan, fire byer med landsbyer, 8 og alle landsbyene omkring disse byene helt til Baalat-Beer, Rama i Negev. Dette var eiendommen til Simons stamme, slekt for slekt. 9 Deres eiendom var en del av Juda. Den delen Judas etterkommere fikk, var for stor for dem. Derfor fikk Simons etterkommere sin arv inne i deres område.

Sebulons land

10 Det tredje loddet falt på Sebulons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom nådde helt til Sarid. 11 Grensen gikk vestover opp til Marala, videre like forbi Dabbesjet og nådde fram til elveleiet ved Jokneam. 12 Fra Sarid dreide den østover, mot soloppgangen, mot Kislot-Tabors område, og gikk til Daberat og opp til Jafia. 13 Derfra fortsatte den østover til Gittat-Hefer og Itta-Kasin, videre til Rimmon og gikk så bort til Hannea. 14 Så dreide grensen nordover til Hannaton og nådde fram til Jiftah-El-dalen, 15 videre Kattat, Nahalal, Sjimron, Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med landsbyer. 16 Dette var eiendommen til Sebulons etterkommere, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.

Jissakars land

17 Det fjerde loddet falt på Jissakar, på Jissakar-stammen, slekt for slekt. 18 Deres område omfattet Jisreel, Hakkesulot og Sjunem, 19 Hafarajim, Sjion og Anaharat, 20 Harabbit, Kisjon og Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Passes. 22 Grensen gikk fram til Tabor, Sjahasima og Bet-Sjemesj og endte ved Jordan, seksten byer med landsbyer. 23 Dette var eiendommen som Jissakar-stammen fikk, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.

Asjers land

24 Det femte loddet falt på Asjer-stammen, slekt for slekt. 25 Deres område omfattet Helkat, Hali, Beten og Aksjaf, 26 Alammelek, Amad og Misjal. Grensen i vest gikk fram til Karmel og Sjihor-Libnat. 27 Der svingte den østover til Bet-Dagon, fram til Sebulon og Jiftah-El-dalen mot nord, til Bet-Ha'emek og Ne'iel og videre nordover til Kabul, 28 Ebron, Rehob, Hammon og Kana og helt til det store Sidon. 29 Ved Rama svingte grensen og gikk videre til den befestede byen Tyros, svingte ved Hosa og nådde fram til havet. I tillegg Mehalleb, Aksib, 30 Umma, Afek og Rehob, i alt tjueto byer med landsbyer. 31 Dette var eiendommen til Asjer-stammen, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.

Naftalis land

32 Det sjette loddet falt på Naftali, på Naftalis stamme, slekt for slekt. 33 Deres område strakte seg fra Helef, fra Elon ved Saanannim, forbi Adami-Hannekeb og Jabneel til Lakkum og helt fram til Jordan. 34 Der dreide grensen mot vest til Asnot-Tabor og gikk derfra til Hukkok. I sør grenset landet til Sebulon, i vest til Asjer og i øst til Jordan.

35 De befestede byene var Hassiddim, Ser, Hammat, Rakkat og Kinneret, 36 Adama, Rama og Hasor, 37 Kedesj, Edre'i og En-Hasor, 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj, i alt nitten byer med landsbyer. 39 Dette var eiendommen til Naftalis stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.

Dans land

40 Det sjuende loddet falt på Dan, på Dans stamme, slekt for slekt. 41 Eiendommen deres omfattet Sora, Esjtaol og Ir-Sjemesj, 42 Sjaalabbin, Ajjalon og Jitla, 43 Elon, Timna og Ekron, 44 Elteke, Gibbeton og Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak og Gat-Rimmon, 46 Me-Hajjarkon, Harakkon og området bort imot Jaffa.

47 Men området til Dans etterkommere ble tatt fra dem. Derfor dro de opp og angrep Lesjem og inntok byen. De hogg ned innbyggerne med sverd, la byen under seg og bosatte seg der. Og de kalte Lesjem for Dan, etter Dan, sin stamfar. 48 Dette var eiendommen til Dans stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.

Josvas land

49 Da israelittene hadde fullført fordelingen av arven, område for område, ga de Josva, Nuns sønn, en eiendom midt iblant seg. 50 Som Herren hadde sagt, ga de ham den byen han ba om: Timnat-Serah i Efraims fjell. Han gjenreiste byen og bosatte seg der.

51 Dette var eiendommene som presten Elasar, Josva, Nuns sønn, og familieoverhodene fordelte ved loddkasting til israelittenes stammer i Sjilo, for Herrens ansikt, ved inngangen til telthelligdommen. Så avsluttet de fordelingen av landet.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.