Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Fjerde Mosebok

26 1 sa Herren til Moses og presten Elasar, Arons sønn: 2 «Tell opp hele Israels menighet, familie for familie, alle stridsdyktige menn i Israel som er tjue år eller mer!» 3 Da sa Moses og presten Elasar fra om dette på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. De sa: 4 «– alle som er tjue år eller mer, slik Herren har pålagt Moses!»

Dette er etterkommerne av de israelittene som dro ut av Egypt: 5 Ruben, Israels førstefødte, og Rubens etterkommere: Fra Henok kommer Henoks slekt, fra Pallu Pallus slekt, 6 fra Hesron Hesrons slekt og fra Karmi Karmis slekt. 7 Det var Rubens slekter, og av dem ble 43 730 mønstret.

8 Pallus sønn var Eliab, 9 Eliabs sønner var Nemuel, Datan og Abiram. Det var Datan og Abiram, menn som var utvalgt fra menigheten, som gjorde oppstand mot Moses og Aron den gangen Korahs menighet satte seg opp mot Herren. 10 Jorden åpnet gapet og slukte både dem og Korah da menigheten hans omkom, den gangen ilden fortærte to hundre og femti mann. De ble et tegn til advarsel. 11 Men Korahs sønner mistet ikke livet.

12 Dette er Simons etterkommere, slekt for slekt: Fra Nemuel kommer Nemuels slekt, fra Jamin Jamins slekt, fra Jakin Jakins slekt, 13 fra Serah Serahs slekt og fra Saul Sauls slekt. 14 Det var Simons slekter, 22 200 i tallet.

15 Dette er Gads etterkommere, slekt for slekt: Fra Sefon kommer Sefons slekt, fra Haggi Haggis slekt, fra Sjuni Sjunis slekt, 16 fra Osni Osnis slekt, fra Eri Eris slekt, 17 fra Arod Arods slekt og fra Areli Arelis slekt. 18 Det var Gad-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 40 500.

19 Judas sønner var Er og Onan. Er og Onan døde i Kanaan. 20 Dette er Judas etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjela kommer Sjelas slekt, fra Peres Peres' slekt og fra Serah Serahs slekt. 21 Dette er Peres' etterkommere: Fra Hesron kommer Hesrons slekt og fra Hamul Hamuls slekt. 22 Det var Judas slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 76 500.

23 Jissakars etterkommere, slekt for slekt: Fra Tola kommer Tolas slekt, fra Puvva Puvvas slekt, 24 fra Jasjub Jasjubs slekt og fra Sjimron Sjimrons slekt. 25 Det var Jissakars slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 64 300.

26 Sebulons etterkommere, slekt for slekt: Fra Sered kommer Sereds slekt, fra Elon Elons slekt og fra Jahleel Jahleels slekt. 27 Det var Sebulons slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 60 500.

28 Josefs etterkommere, slekt for slekt, Manasse og Efraim: 29 Dette er Manasses etterkommere: Fra Makir kommer Makirs slekt og fra Gilead Gileads slekt. Makir var far til Gilead. 30 Dette er Gileads etterkommere: Fra Jeser kommer Jesers slekt, fra Helek Heleks slekt, 31 fra Asriel Asriels slekt, fra Sikem Sikems slekt, 32 fra Sjemida Sjemidas slekt og fra Hefer Hefers slekt. 33 Selofhad, sønn av Hefer, hadde ingen sønner, bare døtre. Navnene på Selofhads døtre var Mahla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa. 34 Det var Manasses slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 52 700.

35 Dette er Efraims etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjutelah kommer Sjutelahs slekt, fra Beker Bekers slekt og fra Tahan Tahans slekt. 36 Dette er Sjutelahs etterkommere: Fra Eran kommer Erans slekt. 37 Det var Efraim-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 32 500. Det var Josefs etterkommere, slekt for slekt.

38 Dette er Benjamins etterkommere, slekt for slekt: Fra Bela kommer Belas slekt, fra Asjbel Asjbels slekt, fra Ahiram Ahirams slekt, 39 fra Sjufam Sjufams slekt og fra Hufam Hufams slekt. 40 Dette er Belas etterkommere: Ard og Naaman. Fra Ard kommer Ards slekt og fra Naaman Naamans slekt. 41 Det var Benjamins etterkommere, slekt for slekt, og tallet på dem som ble mønstret, var 45 600.

42 Dette er Dans etterkommere, slekt for slekt: Fra Sjuham kommer Sjuhams slekt. Dette var Dans slekter, slekt for slekt. 43 Tallet på dem som tilhørte Sjuhams slekter, var 64 400.

44 Dette er Asjers etterkommere, slekt for slekt: Fra Jimna kommer Jimnas slekt, fra Jisjvi Jisjvis slekt, fra Beria Berias slekt. 45 Berias etterkommere er: fra Heber Hebers slekt og fra Malkiel Malkiels slekt. 46 Asjers datter het Sera. 47 Det var Asjer-sønnenes slekter, og tallet på dem som ble mønstret, var 53 400.

48 Dette er Naftalis etterkommere, slekt for slekt: Fra Jahseel kommer Jahseels slekt, fra Guni Gunis slekt, 49 fra Jeser Jesers slekt og fra Sjillem Sjillems slekt. 50 Det var Naftalis slekter, slekt for slekt, og tallet på dem som ble mønstret, var 45 400. 51 Dette var de av israelittene som ble mønstret, 601 730 i alt.

52  Herren sa til Moses: 53 «Mellom disse skal landet fordeles til odel og eie, etter folketallet. 54 Til de tallrike skal du gi en stor eiendom og til de fåtallige en mindre. Hver stamme skal få eiendom etter hvor mange som ble mønstret. 55 Landet skal deles ved loddkasting. De skal få arvedel etter navnene på stammene til fedrene deres. 56 Etter som loddet faller, skal hver stamme, stor eller liten, få sin eiendom.»

57 Dette er de levittene som ble mønstret, slekt for slekt: fra Gersjon Gersjons slekt, fra Kehat Kehats slekt og fra Merari Meraris slekt. 58 Dette er levittenes slekter: Libnis slekt, Hebrons slekt, Maklis slekt, Musjis slekt og Korahs slekt. Kehat fikk sønnen Amram; 59 Amrams kone het Jokebed. Hun var datter av Levi og var født i Egypt. Hun fødte Amram sønnene Aron og Moses og deres søster Mirjam. 60 Aron fikk sønnene Nadab, Abihu, Elasar og Itamar. 61 Men Nadab og Abihu døde da de bar uinnviet ild fram for Herren. 62 Tallet på levittene var 23 000 når alle menn og alle gutter som var mer enn en måned gamle, ble regnet med. Levittene ble ikke mønstret sammen med de andre israelittene, fordi de ikke fikk noen eiendom som de andre israelittene.

63 Dette er de som ble mønstret da Moses og presten Elasar mønstret israelittene på slettene i Moab, ved Jordan, midt imot Jeriko. 64 Blant disse var det ingen igjen av dem som ble mønstret da Moses og presten Aron mønstret israelittene i Sinai-ørkenen. 65 For Herren hadde sagt til dem at de skulle dø i ørkenen. Av dem var ingen igjen, bortsett fra Kaleb, sønn av Jefunne, og Josva, sønn av Nun.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.