Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

3

Davids slekt

1 Dette er de sønnene som David fikk i Hebron: Den førstefødte var Amnon, som han fikk med Ahinoam fra Jisreel. Den andre var Daniel, som han fikk med Abigajil fra Karmel. 2 Den tredje var Absalom, sønn av Maaka, som var datter av kong Talmai i Gesjur. Den fjerde var Adonja, sønn av Haggit. 3 Den femte var Sjefatja, sønn av Abital, og den sjette var Jitream, sønn av Davids kone Egla. 4 Disse seks sønnene fikk han i Hebron, hvor han regjerte i sju år og seks måneder. I trettitre år regjerte han i Jerusalem.

5 Dette er de sønnene han fikk i Jerusalem: Sjima, Sjobab, Natan og Salomo – disse fire fikk han med Batseba, datter av Ammiel – 6 Jibhar, Elisjua og Elifelet, 7 Nogah, Nefeg og Jafia, 8 Elisjama, Eljada og Elifelet, i alt ni. 9 Alle disse var Davids sønner. Dessuten hadde han sønner med sine medhustruer. Og Tamar var deres søster.

10 Salomos sønn var Rehabeam, hans sønn Abia, hans sønn Asa og hans sønn Josjafat. 11 Hans sønn var Joram, hans sønn Ahasja og hans sønn Joasj. 12 Hans sønn var Amasja, hans sønn Asarja og hans sønn Jotam. 13 Hans sønn var Ahas, hans sønn Hiskia og hans sønn Manasse. 14 Hans sønn var Amon og hans sønn Josjia. 15 Josjias sønner var Johanan, den førstefødte, den andre var Jojakim, den tredje var Sidkia, og den fjerde var Sjallum. 16 Jojakims sønner var Jekonja og Sidkia.

17 Sønnene til Jekonja, han som levde i fangenskap, var Sjealtiel, 18 så Malkiram, Pedaja, Sjenassar, Jekamja, Hosjama og Nedabja. 19 Pedajas sønner var Serubabel og Sjimi. Og Serubabels sønner var Mesjullam og Hananja – Sjelomit var deres søster – 20 dessuten Hasjuba, Ohel, Berekja, Hasadja og Jusjab-Hesed, fem i alt. 21 Hananjas etterkommere var Pelatja og Jesaja, dessuten etterkommerne av Refaja, Arnan, Obadja og Sjekanja. 22 Sjekanjas sønn var Sjemaja, og Sjemajas sønner var Hattusj, Jigal, Bariah, Nearja og Sjafat, seks i alt. 23 Nearjas sønner var Eljoenai, Hiskia og Asrikam, tre i alt. 24 Eljoenais sønner var Hodavja, Eljasjib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja og Anani, sju i alt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.