Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulus’ brev til galatarane

1 2 3 4 5 6
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Kristen fridom
5Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå difor støtt og lat ikkje nokon tvinga dykk inn att under slaveåket.  2 Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk.  3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova.  4 De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er falne ut av nåden.  5 Men vi ventar i Anden, ved tru, på den rettferda som er vår von.  6 For i Kristus Jesus gjeld det verken å vera omskoren eller å vera uomskoren; her gjeld berre tru, verksam i kjærleik.  7 De var komne godt i gang med løpet. Kven er det som har hindra dykk i å vera lydige mot sanninga?  8 Kven har overtala dykk? Ikkje han som kalla dykk!  9 Litt surdeig gjennomsyrar heile deigen. 10 Men i Herren har eg den tiltru til dykk at de ikkje vil tenkja annleis enn eg gjer. Den som forvirrar dykk, skal få sin dom, kven han så er. 11 Men om det er så, sysken, at eg enno forkynner omskjering, kvifor blir eg då forfølgd? Då er ikkje krossen ein snublestein lenger. 12 Må dei berre skjera av seg alt saman, dei som spreier uro mellom dykk!
   
13 De er kalla til fridom, sysken. Lat berre ikkje fridomen bli eit påskot til å gjera det kjøtet vil, men ten kvarandre i kjærleik. 14 For heile lova er oppfylt i dette eine bodet: Du skal elska nesten din som deg sjølv. 15 Men når de bit og glefser etter kvarandre, så pass på at de ikkje et kvarandre opp!
Livet i Anden
16 Eg seier dykk: Lev eit liv i Anden! Då følgjer de ikkje dei vonde lystene i dykkar kjøt og blod. 17 For det kjøtet vil, står Anden imot, og det Anden vil, står kjøtet imot. Dei to ligg i strid med kvarandre, så de ikkje kan gjera det de vil. 18 Men blir de drivne av Anden, då er de ikkje under lova. 19 Det er klårt kva slag gjerningar som kjem frå kjøtet: hor, umoral, usømd, 20 avgudsdyrking, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, sjølvhevding, usemje, splittingar, 21 misunning, fyll, festing og meir av det slaget. Eg har sagt det før og seier det på nytt: Dei som driv med slikt, skal ikkje arva Guds rike. 22 Men Andens frukt er kjærleik, glede, fred, tolmod, mildskap, godleik, truskap, 23 audmjukskap og sjølvdisiplin. Slike ting er ikkje lova imot! 24 Dei som høyrer Kristus til, har krossfest kjøtet med lidenskapane og dei vonde lystene. 25 Lever vi ved Anden, så lat oss òg vandra i Anden. 26 Lat oss ikkje vera drivne av æresjuke så vi utfordrar og misunner kvarandre.
Ansvar for andre og for seg sjølv
6Mine sysken, skulle nokon bli gripen i eit feilsteg, så må de som har Anden, hjelpa han til rette. Men gjer det audmjukt og pass deg sjølv, så ikkje du òg blir freista.  2 Ber børene for kvarandre og oppfyll på den måten Kristi lov.  3 Dei som trur dei er noko, sjølv om dei ingenting er, lurer seg sjølve.  4 Kvar og ein skal dømma om si eiga gjerning og få ros for det han sjølv gjer, ikkje for det andre har gjort.  5 For kvar skal bera si eiga bør.  6 Den som får opplæring i Ordet, skal dela alt godt med læraren sin.  7 Far ikkje vill! Gud lèt seg ikkje spotta. Det eit menneske sår, skal det òg hausta.  8 Den som sår i sitt eige kjøt, haustar forderving frå kjøtet, men den som sår i Anden, haustar evig liv frå Anden.  9 Lat oss ikkje trøytna medan vi gjer det gode! Når tida kjem, skal vi hausta, berre vi ikkje gjev opp. 10 Så lat oss gjera godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot vår familie i trua.
Sluttord
11 Sjå kor store bokstavar eg bruker når eg no med mi eiga hand skriv dette til dykk: 12 Dei som vil tvinga dykk til omskjering, er slike som vil ta seg godt ut mellom menneske, så dei skal sleppa å bli forfølgde på grunn av Kristi kross. 13 For dei som lèt seg omskjera, held ikkje lova sjølve; men dei vil at de skal omskjerast, så dei kan vera stolte av det som er gjort med kroppen dykkar. 14 Men eg vil aldri i livet vera stolt av noko anna enn vår Herre Jesu Kristi kross. Ved den er verda krossfest for meg, og eg for verda. 15 For det som tel, er ikkje å vera omskoren eller å vera uomskoren, men å vera ein ny skapning. 16 Alle som følgjer denne rettesnora – fred og miskunn vere med dei og med Guds Israel! 17 Heretter må ingen plaga meg meir, for eg ber Jesu merke på kroppen min. 18 Vår Herre Jesu Kristi nåde vere med dykkar ånd, mine sysken! Amen.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

07. desember 2022

Dagens bibelord

Markus 1,6–8

Les i nettbibelen

6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. ... Vis hele teksten

6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,6–8

Les i nettbibelen

6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. ... Vis hele teksten

6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,6–8

Les i nettbibelen

6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. ... Vis hele teksten

6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”