Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Israel skal bli til skamme
10Israel var ein frodig vinstokk
          som bar mykje frukt.
          Jo meir frukt,
          dess fleire altar.
          Jo betre land,
          dess betre steinstøtter.
          
   
 2 Sleipt er hjartet deira,
          no må dei ta på seg skulda.
          Han skal bryta ned altara deira
          og slå sund steinstøttene.
          
   
 3 No må dei seia:
          «Vi har ingen konge,
          for vi har ikkje frykta Herren.
          Og kongen, kva kan han gjera for oss?»
          
   
 4 Dei har tala tomme ord,
          svore falskt og gjort pakter.
          Retten blømer
          som giftplanter i plogfòrene.
          
   
 5 Dei som bur i Samaria,
          er redde kalven i Bet-Aven.
          Folket hans sørgjer over han,
          og avgudsprestane klagar,
          for hans herlegdom er bortført.
          
   
 6 Han skal òg førast til Assur
          som gåve til storkongen.
          Skam skal Efraim få,
          Israel skal bli til skamme
          på grunn av planane sine.
          
   
 7 Samaria skal gå til grunne,
          kongen skal bli som ein kvist på vatnet.
          
   
 8 Avens offerhaugar skal utslettast,
          Israels synd.
          Torn og tistel skal veksa
          opp over altara deira.
          Dei skal seia til fjella: Løyn oss!
          og til haugane: Fall over oss!
          
   
 9 Frå Gibeas dagar har du synda, Israel.
          Der har dei vorte ståande.
          Skulle ikkje krigen nå dei i Gibea?
          Eg vil koma over ugjerningsmennene
          
   
10 for å tukta dei.
          Folkeslag skal samla seg mot dei
          når dei blir tukta for si doble skuld.
          
   
11 Efraim var ei tamd kvige
          som gjerne ville treskja,
          og eg sparte den vakre nakken hennar.
          No vil eg spenna Efraim for,
          Juda skal pløya og Jakob harva.
          
   
12 Så med rettferd,
          haust med kjærleik,
          bryt dykk nybrot!
          For no er det tid for å søkja Herren,
          inntil han kjem
          og lèt rettferd regna over dykk.
          
   
13 De har pløgd ned urett
          og hausta vondskap
          og ete frukta av løgn.
          For du stola på din eigen veg
          og på alle krigarane dine.
          
   
14 Difor skal krigslarm reisa seg i folket ditt,
          og alle borgene dine skal øydeleggjast,
          slik Sjalman øydela Bet-Arbel
          på stridens dag, då mor og born vart knuste.
          
   
15 Slik vil eg gjera med dykk i Betel
          fordi vondskapen dykkar er stor.
          Når dagen gryr,
          er det ute med Israels konge.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

24. mai 2022

Dagens bibelord

Efesarane 4,1–9

Les i nettbibelen

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. ... Vis hele teksten

1Så legg eg dykk på hjartet, eg som er fange for Herrens skuld, at de må leva eit liv som er verdig det kallet de har fått: 2mildt, audmjukt og tolmodig, så de ber over med kvarandre i kjærleik. 3Gjer alt de kan for å ta vare på einskapen i Anden, i den fred som bind saman: 4éin kropp og éin Ande, liksom de fekk éi von då de vart kalla, 5éin Herre, éi tru, éin dåp, 6éin Gud og Far for alle, han som er over alle og gjennom alle og i alle. 7Til kvar einskild av oss er nåden gjeven, alt etter som Kristi gåve blir tilmålt. 8Difor heiter det: Han steig opp i det høge og førte bort fangar, han gav menneska gåver. 9Men at han steig opp, vil ikkje det seia at han først hadde stige ned til det aller lågaste, til jorda?