Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Josva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Simons land
19Det andre loddet falt på Simon, på Simons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom lå inne i området til Judas stamme.  2 Til deres eiendom hørte Beer-Sjeba, Sjema og Molada,  3 Hasar-Sjual, Bala og Esem,  4 Eltolad, Betul og Horma,  5 Siklag, Bet-Hammarkabot og Hasar-Susa,  6 Bet-Lebaot og Sjaruhen, tretten byer med landsbyer,  7 dessuten Ajin, Rimmon, Eter og Asjan, fire byer med landsbyer,  8 og alle landsbyene omkring disse byene helt til Baalat-Beer, Rama i Negev. Dette var eiendommen til Simons stamme, slekt for slekt.  9 Deres eiendom var en del av Juda. Den delen Judas etterkommere fikk, var for stor for dem. Derfor fikk Simons etterkommere sin arv inne i deres område.
Sebulons land
10 Det tredje loddet falt på Sebulons stamme, slekt for slekt. Deres eiendom nådde helt til Sarid. 11 Grensen gikk vestover opp til Marala, videre like forbi Dabbesjet og nådde fram til elveleiet ved Jokneam. 12 Fra Sarid dreide den østover, mot soloppgangen, mot Kislot-Tabors område, og gikk til Daberat og opp til Jafia. 13 Derfra fortsatte den østover til Gittat-Hefer og Itta-Kasin, videre til Rimmon og gikk så bort til Hannea. 14 Så dreide grensen nordover til Hannaton og nådde fram til Jiftah-El-dalen, 15 videre Kattat, Nahalal, Sjimron, Jidala og Betlehem, i alt tolv byer med landsbyer. 16 Dette var eiendommen til Sebulons etterkommere, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Jissakars land
17 Det fjerde loddet falt på Jissakar, på Jissakar-stammen, slekt for slekt. 18 Deres område omfattet Jisreel, Hakkesulot og Sjunem, 19 Hafarajim, Sjion og Anaharat, 20 Harabbit, Kisjon og Ebes, 21 Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Passes. 22 Grensen gikk fram til Tabor, Sjahasima og Bet-Sjemesj og endte ved Jordan, seksten byer med landsbyer. 23 Dette var eiendommen som Jissakar-stammen fikk, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Asjers land
24 Det femte loddet falt på Asjer-stammen, slekt for slekt. 25 Deres område omfattet Helkat, Hali, Beten og Aksjaf, 26 Alammelek, Amad og Misjal. Grensen i vest gikk fram til Karmel og Sjihor-Libnat. 27 Der svingte den østover til Bet-Dagon, fram til Sebulon og Jiftah-El-dalen mot nord, til Bet-Ha'emek og Ne'iel og videre nordover til Kabul, 28 Ebron, Rehob, Hammon og Kana og helt til det store Sidon. 29 Ved Rama svingte grensen og gikk videre til den befestede byen Tyros, svingte ved Hosa og nådde fram til havet. I tillegg Mehalleb, Aksib, 30 Umma, Afek og Rehob, i alt tjueto byer med landsbyer. 31 Dette var eiendommen til Asjer-stammen, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Naftalis land
32 Det sjette loddet falt på Naftali, på Naftalis stamme, slekt for slekt. 33 Deres område strakte seg fra Helef, fra Elon ved Saanannim, forbi Adami-Hannekeb og Jabneel til Lakkum og helt fram til Jordan. 34 Der dreide grensen mot vest til Asnot-Tabor og gikk derfra til Hukkok. I sør grenset landet til Sebulon, i vest til Asjer og i øst til Jordan.
   
35 De befestede byene var Hassiddim, Ser, Hammat, Rakkat og Kinneret, 36 Adama, Rama og Hasor, 37 Kedesj, Edre'i og En-Hasor, 38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj, i alt nitten byer med landsbyer. 39 Dette var eiendommen til Naftalis stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Dans land
40 Det sjuende loddet falt på Dan, på Dans stamme, slekt for slekt. 41 Eiendommen deres omfattet Sora, Esjtaol og Ir-Sjemesj, 42 Sjaalabbin, Ajjalon og Jitla, 43 Elon, Timna og Ekron, 44 Elteke, Gibbeton og Baalat, 45 Jehud, Bene-Berak og Gat-Rimmon, 46 Me-Hajjarkon, Harakkon og området bort imot Jaffa.
   
47 Men området til Dans etterkommere ble tatt fra dem. Derfor dro de opp og angrep Lesjem og inntok byen. De hogg ned innbyggerne med sverd, la byen under seg og bosatte seg der. Og de kalte Lesjem for Dan, etter Dan, sin stamfar. 48 Dette var eiendommen til Dans stamme, slekt for slekt, disse byene med landsbyene som hørte til.
Josvas land
49 Da israelittene hadde fullført fordelingen av arven, område for område, ga de Josva, Nuns sønn, en eiendom midt iblant seg. 50 Som Herren hadde sagt, ga de ham den byen han ba om: Timnat-Serah i Efraims fjell. Han gjenreiste byen og bosatte seg der.
   
51 Dette var eiendommene som presten Elasar, Josva, Nuns sønn, og familieoverhodene fordelte ved loddkasting til israelittenes stammer i Sjilo, for Herrens ansikt, ved inngangen til telthelligdommen. Så avsluttet de fordelingen av landet.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”