Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Døperen Johannes
 2 Annas og Kaifas var øversteprester. ‒ Da kom Guds ord til Johannes i ødemarken. Han var sønn av Sakarja.
   
 3 Johannes dro omkring i hele Jordan-landet. Han ropte ut: «Kom og bli døpt! Snu om på livet deres! Så vil Gud tilgi at dere brøt med hans vilje.»
   
 4 Det står skrevet i boken med ord fra profeten Jesaja:
          En stemme roper i ødemarken:
          Gjør veien klar for Herren.
          Gjør stiene rette for ham!
          
   
 5 Fyll opp hver dal,
          slå ned hvert fjell og hver haug.
          Rett ut hver sving på veien,
          gjør steinete stier til jevne veier!
          
   
 6 Alle mennesker skal se
          at Gud kommer og redder oss.»

Johannes advarer folket
 7 Mye folk dro ut til Johannes i ødemarken. De ville at han skulle døpe dem. Men Johannes sa til dem: «Dere er som nyfødte slanger! Dere vil vri dere unna Guds vrede. Hvem har lært dere det? Men vreden skal komme.  8 Vær heller lik et tre som gir god frukt! Da kan alle se at dere har snudd om på livet. Dere kan ikke bare si: 'Abraham er vår far.' For jeg sier dere: Gud kan gjøre de steinene der til Abrahams barn.  9 Øksen ligger allerede klar ved roten av trærne. Hvert tre som ikke gir god frukt, blir hogd ned. Så blir det kastet på bålet.»
Johannes forteller hvordan folk skal leve
10 Folk spurte Johannes: «Hva skal vi gjøre?» 11 Johannes svarte: «Har du to skjorter? Gi bort den ene til en som er uten skjorte. Har du mat? Gjør det samme. Del maten!» 12 Det kom også noen som arbeidet med å kreve inn skatt. De ville at Johannes skulle døpe dem. Og de spurte: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13 Johannes svarte: «Dere kjenner reglene. Krev ikke inn mer enn dere skal.» 14 Noen soldater kom til Johannes. De spurte: «Hva med oss? Hva skal vi gjøre?» Johannes svarte: «Press ikke penger av folk. Bruk ikke vold eller falske anklager. Vær tilfreds med lønnen dere får.»
Johannes forteller at Jesus skal komme
15 Folket ventet på han som Gud hadde salvet. Det var han som de kalte Kristus. Alle tenkte i hjertet sitt: «Kanskje Johannes er Kristus.» 16 Men Johannes sa til alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke verdig til å knytte opp reimene på sandalene hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 17 Han står klar med spaden for å rense kornet sitt. Han skal kaste det opp i luften. Da blir kornet skilt fra skallene. Så skal han samle kornet i låven sin. Men han skal brenne opp skallene med ild som ikke slukner.» 18 Johannes sa også mye annet. Han talte til folket med stor kraft. Han ga dem godt nytt.
Herodes setter Johannes i fengsel
19 Det var Herodes som styrte i Galilea. Men Herodes hadde en bror, og kona til broren het Herodias. Hun levde nå sammen med Herodes. Johannes kritiserte Herodes for dette. 20 Da gjorde Herodes enda en ond handling: Han satte Johannes i fengsel.
Jesus blir døpt
21 Johannes døpte hele folket. Han døpte også Jesus. Og mens Jesus sto og ba, skjedde det: Himmelen åpnet seg. 22 Den hellige ånd kom ned over ham som en due. Og det kom en stemme fra himmelen: «Du er min Sønn. Jeg elsker deg, og jeg gleder meg over deg.»
Slektstavlen til Jesus
23 Jesus var trettitre år gammel da han sto fram. Folk mente at han var sønn av Josef, og av alle generasjonene før ham: Eli, 24 Mattat, Levi, Melki, Jannai og Josef, 25 Mattatja, Amos, Nahum, Esli og Naggai, 26 Maat, Mattatja, Sjimi, Josek og Joda, 27 Johanan, Resa, Serubabel, Sjealtiel og Neri, 28 Melki, Addi, Kosam, Elmadam og Er, 29 Josva, Elieser, Jorim, Mattat og Levi, 30 Simeon, Juda, Josef, Jonam og Eljakim, 31 Melea, Menna, Mattata, Natan og David, 32 Isai, Obed, Boas, Salma og Nahsjon, 33 Amminadab, Admin, Arni, Hesron, Peres og Juda, 34 Jakob, Isak, Abraham, Tarah og Nahor, 35 Serug, Re'u, Peleg, Eber og Sjelah, 36 Kenan, Arpaksjad, Sem, Noah og Lamek, 37 Metusjalah, Henok, Jared, Mahalalel og Kenan, 38 Enosj, Set Adam og Gud.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

23. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» ... Vis hele teksten

8Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har utvalgt, ætt av Abraham, min venn, 9som jeg grep tak i ved jordens ender og kalte fra dens ytterste grense. Jeg sa til deg: «Du er min tjener, jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg.» 10Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. 11Se, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. De blir til intet og går til grunne, de som går i rette med deg. 12Du skal lete, men ikke finne noen som er i strid med deg. Til intet og ingenting blir de som er i krig med deg. 13For jeg er Herren din Gud som har grepet din høyre hånd og sier til deg: «Vær ikke redd! Jeg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» ... Vis hele teksten

8Men du Israel, min tenar, Jakob, som eg har valt ut, ætt av Abraham, min ven, 9som eg greip tak i ved endane av jorda og kalla frå hennar ytste grense. Eg sa til deg: «Du er min tenar, eg har valt deg ut og ikkje forkasta deg.» 10Frykt ikkje, for eg er med deg, ver ikkje redd, for eg er din Gud! Eg gjer deg sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi rettferds høgre hand. 11Sjå, til skamme og til spott blir alle som er harme på deg. Dei blir til ingenting og går til grunne, dei som går i rette med deg. 12Du skal leita, men ikkje finna nokon som er i strid med deg. Til inkje og ingenting blir dei som er i krig med deg. 13For eg er Herren din Gud som har gripe di høgre hand og seier til deg: «Ver ikkje redd! Eg hjelper deg.»

Dagens bibelord

Jesaja 41,8–13

Les i nettbibelen

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” ... Vis hele teksten

8Israel, mu bálvaleaddji, Jakob, gean mun lean válljen, don, mu ustiba Abrahama nálli, 9don gean mun vižžen eatnama ravddas, rávken dan olggumuš geažis, don geasa mun celken: “Don leat mu bálvaleaddji, mun lean válljen du, mun in du hilggo!” 10Ale bala, mun lean duinna. Ale vilppo balus, mun lean du Ipmil. Mun nanusmahtán ja veahkehan du, mun doarjjun ja gájun du olgeš gieđainan. 11Buohkat geat moaráhuvvet dutnje, šaddet heahpadii ja bilkiduvvojit. Dat geat čuožžilit du vuostá, duššet ja jávket. 12Don ozat daid geat dáistaledje du vuostá, muhto it gávnna. Dat olbmát geat sohte duinna, duššet ollásii. 13Munhan lean Hearrá, du Ipmil, mun doalan du olgeš gieđas ja cealkkán dutnje: “Ale bala, mun veahkehan du.”