Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Evangeliet etter Lukas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Se film

Les mer om BibleProject.
Se overblikksfilm

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittelNeste kapittel >

FØREBUINGA TIL JESU GJERNING (3,1–4,13)
Døyparen Johannes står fram
3    Det var i det femtande styringsåret til keisar Tiberius. Pontius Pilatus var landshovding i Judea, Herodes var landsfyrste i Galilea, Filip, bror hans, i Iturea og Trakonitis, Lysanias i Abilene,  2 og Annas og Kaifas var øvsteprestar. Då kom Guds ord til Johannes, son til Sakarja, i øydemarka.  3 Og han drog omkring i heile Jordan-landet og forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene,  4 slik som det står skrive i boka med profeten Jesajas ord:
           Ei røyst ropar i øydemarka:
           Rydd Herrens veg,
           gjer stigane hans rette!
          
   
 5  Kvar dal skal fyllast,
           kvart fjell og kvar haug skal jamnast ut.
           Dei krokete vegane skal bli rette,
           dei steinete stigane bli slette.
          
   
 6  Og alle menneske skal sjå Guds frelse.
 7 I flokk og følgje drog folk ut for å bli døypte av Johannes, og han sa til dei: «Ormeyngel! Kven har lært dykk korleis de skal sleppa unna den vreiden som skal koma?  8 Så ber då frukt som viser at de er omvende! Prøv ikkje å seia til dykk sjølve: ‘Vi har Abraham til far.’ For eg seier dykk: Gud kan vekkja opp born for Abraham av desse steinane.  9 Øksa ligg alt innmed rota på trea; kvart tre som ikkje ber god frukt, blir hogge ned og kasta på elden.»
   
10 «Kva skal vi då gjera?» spurde folket. 11 Han svara: «Den som har to kjortlar, skal dela med den som ingen har, og den som har mat, skal gjera det same.» 12 Det kom òg nokre tollarar og ville bli døypte. Dei spurde: «Meister, kva skal vi gjera?» 13 «Krev ikkje inn meir enn det som er fastsett», svara han. 14 «Og vi, kva skal vi gjera?» spurde nokre soldatar. Han svara: «Truga ikkje pengar frå nokon med vald eller falske skuldingar, men ver fornøgde med løna dykkar.»
   
15 Folket gjekk no i venting, og alle tenkte i sitt hjarte: Tru om Johannes kan vera Messias? 16 Då tok han til orde og sa til dei alle: «Eg døyper dykk med vatn. Men det kjem ein som er sterkare enn eg, og eg er ikkje eingong verdig til å løysa sandalreima hans. Han skal døypa dykk med Den heilage ande og eld. 17 Han har kasteskovla i handa for å reinsa kornet på treskjeplassen. Kveiten skal han samla i låven sin, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.»
   
18 Dette og mykje anna la han folket på hjartet når han forkynte bodskapen for dei. 19 Men då han refsa landsfyrsten Herodes fordi han levde med Herodias, brorkona si, og gjorde mykje anna vondt, 20 la Herodes ei ny ugjerning til alle dei andre: Han kasta Johannes i fengsel.
Jesus blir døypt
21 Alt folket lét seg no døypa, og Jesus vart òg døypt. Medan han bad, opna himmelen seg, 22 og Den heilage ande dala ned over han i skapnad av ei due. Og det kom ei røyst frå himmelen: «Du er Son min, som eg elskar, i deg har eg mi glede.»
Jesu ættetavle
23 Jesus var omkring tretti år gammal då han tok til med si gjerning. Han vart halden for å vera son til Josef, som var son til Eli, 24 son til Mattat, son til Levi, son til Melki, son til Jannai, son til Josef, 25 son til Mattatja, son til Amos, son til Nahum, son til Esli, son til Naggai, 26 son til Maat, son til Mattatja, son til Sjimi, son til Josek, son til Joda, 27 son til Johanan, son til Resa, son til Serubabel, son til Sjealtiel, son til Neri, 28 son til Melki, son til Addi, son til Kosam, son til Elmadam, son til Er, 29 son til Josva, son til Elieser, son til Jorim, son til Mattat, son til Levi, 30 son til Simeon, son til Juda, son til Josef, son til Jonam, son til Eljakim, 31 son til Melea, son til Menna, son til Mattata, son til Natan, son til David, 32 son til Isai, son til Obed, son til Boas, son til Salma, son til Nahsjon, 33 son til Amminadab, son til Admin, son til Arni, son til Hesron, son til Peres, son til Juda, 34 son til Jakob, son til Isak, son til Abraham, son til Tarah, son til Nahor, 35 son til Serug, son til Re'u, son til Peleg, son til Eber, son til Sjelah, 36 son til Kenan, son til Arpaksjad, son til Sem, son til Noah, son til Lamek, 37 son til Metusjalah, son til Henok, son til Jared, son til Mahalalel, son til Kenan, 38 son til Enosj, son til Set, son til Adam, son til Gud.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

06. juni 2023

Dagens bibelord

Galaterne 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. ... Vis hele teksten

23Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. ... Vis hele teksten

23Før trua kom, vart vi haldne i varetekt under lova; vi var innestengde heilt til den trua som skulle koma, vart openberra. 24Slik var lova vaktaren vår til Kristus kom, for at vi skulle seiast rettferdige ved tru. 25Men no når trua er komen, er vi ikkje lenger under vaktaren. 26De er alle Guds born ved trua, i Kristus Jesus. 27For alle de som er døypte til Kristus, har kledd dykk i Kristus. 28Her er ikkje jøde eller grekar, her er ikkje slave eller fri, her er ikkje mann og kvinne. De er alle éin i Kristus Jesus. 29Og høyrer de Kristus til, då er de Abrahams ætt og arvingar etter lovnaden.

Dagens bibelord

Galatarane 3,23–29

Les i nettbibelen

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. ... Vis hele teksten

23Ovdal go osku bođii, de mii leimmet lága geahču vuolde ja dan fáŋggat dassážii go osku almmustuvvá. 24Nu láhka lei min bagadeaddji Kristusa boahtima rádjái, vai mii šattašeimmet vanhurskkisin oskku bokte. 25Muhto dál go osku lea boahtán, de mii eat leat šat bagadeaddji vuolde. 26Dii lehpet buohkat Ipmila mánát, go oskubehtet Kristus Jesusii. 27Buohkat dii geat lehpet gásttašuvvon Kristusii, lehpet gárvodan Kristusa. 28Dás ii leat juvddálaš iige greikalaš, ii šlávva iige friddja, ii olmmái iige nisson, dasgo dii buohkat lehpet okta Kristus Jesusis. 29Ja jos dii gullabehtet Kristusii, de dii lehpet Abrahama nálli ja árbbolaččat lohpádusa mielde.