Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Muitalusaid girji

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Neste kapittel

Adama sohka
1Adam, Set, Enoš,  2 Kenan, Mahalalel, Jared,  3 Henok, Metušelah, Lamek  4 ja Noa. Noa bártnit ledje Sem, Ham ja Jafet.
   
 5 Jafeta bártnit ledje Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešek ja Tiras.  6 Gomera bártnit ledje Aškenas, Rifat ja Togarma.  7 Javana bártnit ledje Eliša ja Taršiš; maiddái kittelaččat ja rodanlaččat leat su nális.
   
 8 Hama bártnit ledje Kuš, Misrajim, Put ja Kanaan.  9 Kuša bártnit ledje Seba, Havila, Sabta, Rama ja Sabteka. Rama bártnit ledje Saba ja Dedan. 10 Kuš sahkanahtii Nimroda gii šattai vuosttaš veagalaš ráđđejeaddjin eatnama alde.
   
11 Misrajim sahkanahtii ludlaččaid, anamlaččaid, lehablaččaid, naftuhlaččaid, 12 patroslaččaid ja kasluhlaččaid geain filistalaččat buolvaduvvet, ja kaftorlaččaid.
   
13 Kanaan sahkanahtii Sidona, vuosttašriegádeaddjis, ja Heta, 14 jebuslaččaid, amorlaččaid, girgašlaččaid, 15 hivvelaččaid, arkilaččaid, sinlaččaid, 16 arvadlaččaid, semarlaččaid ja hamatlaččaid.
   
17 Sema bártnit ledje Elam, Assur, Arpakšad, Lud ja Aram. Arama bártnit ledje Us, Hul, Geter ja Maš. 18 Arpakšad sahkanahtii Šelaha, ja Šelah sahkanahtii Ebera. 19 Eberii riegádedje guokte bártni. Nuppi namma lei Peleg, danin go su áigge eanan juogaduvvui. Su vielja namma lei Joktan. 20 Joktan sahkanahtii Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha, 21 Hadorama, Usala, Dikla, 22 Ebala, Abimaela, Saba, 23 Ofira, Havila ja Jobaba. Buot dát ledje Joktana bártnit.
   
24 Sema nális ledje Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah 27 ja Abram dahjege Abraham.
Abrahama sohka
28 Abrahama bártnit ledje Isak ja Ismael. 29 Dát lea sudno sohkalogahallan.
        Ismaela vuosttašriegádeaddji lei Nebajot, ja su eará bártnit ledje Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mišma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš ja Kedma. Dát ledje Ismaela bártnit.
   
32 Bártnit geaid Ketura, Abrahama liigeáhkká, riegádahtii, ledje Simran, Jokšan, Medan, Midjan, Jišbak ja Šuah. Jokšana bártnit ledje Saba ja Dedan. 33 Midjana bártnit ledje Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Buot dát ledje Ketura nális.
   
34 Abraham sahkanahtii Isaka. Isaka bártnit ledje Esau ja Israel.
   
35 Esau bártnit ledje Elifas, Reuel, Jeuš, Jalam ja Korah.
   
36 Elifasa bártnit ledje Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 37 Reuela bártnit ledje Nahat, Serah, Šamma ja Missa.
   
38 Seira bártnit ledje Lotan, Šobal, Sibon, Ana, Dišon, Eser ja Dišan.
   
39 Lotana bártnit ledje Hori ja Homam, ja Lotana oabbá lei Timna. 40 Šobala bártnit ledje Aljan, Manahat, Ebal, Šefi ja Onam. Sibona bártnit ledje Aja ja Ana. 41 Ana bárdni lei Dišon. Dišona bártnit ledje Hamran, Ešban, Jitran ja Keran. 42 Esera bártnit ledje Bilhan, Saavan ja Jaakan. Dišana bártnit ledje Us ja Aran.
Edoma gonagasat
43 Dát gonagasat ráđđejedje Edoma ovdal go israellaččain lei gonagas ráđđejeaddjin: Bela, Beora bárdni, gean gávpoga namma lei Dinhaba. 44 Go Bela jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan bosralaš Jobab, Seraha bárdni. 45 Go Jobab jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hušam, Temana olmmoš. 46 Go Hušam jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hadad, Bedada bárdni. Son časkkii midjanlaččaid Moabis, ja su gávpoga namma lei Avit. 47 Go Hadad jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan masrekalaš Samla. 48 Go Samla jámii, de Saul, gii lei eret Rehobotis johkagáttis, šattai gonagassan su maŋŋil. 49 Go Saul jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Baal Hanan, Akbora bárdni. 50 Go Baal Hanan jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hadad. Su gávpoga namma lei Pai. Su áhkká lei Mehetabel, Matreda nieida; Matred lei Me-Sahaba nieida.
   
51 Go Hadad jámii, de Edomis ráđđejedje dát sohkaoaivámuččat: Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel ja Iram. Dát ledje Edoma sohkaoaivámuččat.
1 Muit 1,1 viser til Note : Stuorra oassi Muitalusaid girjjiid teavsttas lea seammalágán go Samuela girjjiid ja Gonagasaid girjjiid teaksta.
Note Peleg: Hebreagillii lea sátnestoahkan namain Peleg ja sániin mii mearkkaša “juhkkojuvvon”.
Note Pai: \+xt 1 Mos 36,39\+xt* lea “Pau”.
Neste kapittel

28. februar 2021

Dagens Bibelord

Lukas 7,36–50

Les i nettbibelen

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. ... Vis hele teksten

36Ein av farisearane bad Jesus eta hos seg. Og han gjekk inn i huset til farisearen og tok plass ved bordet. 37No var det ei kvinne der i byen som levde eit syndefullt liv. Då ho fekk vita at Jesus låg til bords hos farisearen, kom ho dit med ei alabastkrukke med dyr salve. 38Ho vart ståande bak Jesus, nede ved føtene, og gret. Så tok ho til å fukta føtene hans med tårene og tørka dei med håret sitt. Ho kyste føtene hans og smurde dei med salven. 39Då farisearen som hadde bede han heim, såg det, tenkte han med seg: «Var denne mannen ein profet, visste han kva slag kvinne det er som tek i han, at ho lever eit syndefullt liv.» 40Då tok Jesus til orde og sa til farisearen: «Simon, eg har noko å seia deg.» «Tal, meister», svara han. 41Jesus sa: «To menn stod i skuld til ein som lånte ut pengar. Den eine var skuldig fem hundre denarar, den andre femti. 42Men då dei ikkje hadde noko å betala med, ettergav han dei begge skulda. Kven av dei vil halda mest av han?» 43«Den han ettergav mest, tenkjer eg», svara Simon. «Du har rett», sa Jesus. 44Så vende han seg til kvinna og sa til Simon: «Ser du denne kvinna? Eg kom inn i ditt hus; du gav meg ikkje vatn til føtene mine, men ho fukta dei med tårer og tørka dei med håret sitt. 45Du helsa meg ikkje velkomen med eit kyss, men ho har ikkje halde opp med å kyssa føtene mine heilt frå eg kom inn. 46Du salva ikkje hovudet mitt med olje, men ho smurde føtene mine med velluktande salve. 47Difor seier eg deg: Dei mange syndene hennar er tilgjevne, difor har ho vist stor kjærleik. Men den som får tilgjeve lite, elskar lite.» 48Så sa han til kvinna: «Syndene dine er tilgjevne.» 49Då tok dei andre gjestene til å tenkja med seg: «Kven er han, som jamvel tilgjev synder?» 50Men Jesus sa til kvinna: «Trua di har frelst deg. Gå i fred!»