Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Josua girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Forrige kapittelNeste kapittel

Juda čeardda eanan
15Vuorbádeamis Juda čearda oaččui sogaidasas eatnama mii áibbas lullin Sinmeahcis olii Edoma rádjái.  2 Eatnama lullerádji álgá Jápmameara geažis, dan luovtta rájes mii lea lulimussan,  3 ja manná Akrabbimgorgŋehaga lulábeale Sinii ja doppe Kadeš Barnea lullelis Hesronii ja das ain Addarii gos dat gávvá Karka guvlui.  4 Dasto dat manná Asmonii ja das ain Egypta rádjájohkii ja dan mielde áhpái. Dát lea Juda čeardda lullerádji.
   
 5 Nuortarádjin lea Jápmamearra gitta Jordannjálbmái. Davverádji álgá dan luovttas gosa Jordan luoitá,  6 ja manná bajás Bet-Hoglai ja dasto Bet-Haaraba davábeale gitta Bohana, Rubena bártni, geađggi rádjái.  7 Dasto rádji manná Akorleagis bajás Debirii ja gávvá davás Gelilotii mii lea Adummimgorgŋehaga buohta, jogaža lullelis, dasto Šemešádjagii ja das ain Rogeládjagii.  8 Dasto rádji manná ain bajás Ben-Hinnoma leagi jebuslaččaid várrevieltti dahjege Jerusalema lulábeale, ja doppe fas dan várrečohkkii mii lea Hinnomleagi oarjjabealde Refaimleagi davágeažis.  9 Várrečohkas rádji gávvá Neftoahádjagii, manná das Efrona várreeatnama gávpogiidda ja dasto gával Baalai dahjege Kirjat-Jearimii. 10 Baalas rádji gávvá oarjjás Seirvárrái ja manná dasto Jearimvári davágeaži dahjege Kesalona badjel ja ain vuolás Bet-Šemešii ja de Timna guora. 11 Dasto rádji manná Ekronvári davágeaži vieltái ja gávvá Šikkeronii, de Baalavári guora Jabneelii ja das áhpái. 12 Oarjerádjin lea Stuorramearra. Dat leat Juda čeardda sogaid eatnamat.
   
13 Kalebii, Jefunne bárdnái, Josua attii eatnama Juda čeardda eatnama siste, nugo Hearrá lei gohččon Josua. Kaleb oaččui Hebrona dahjege Kirjat-Arba mii lei anaklaččaid máttu Arba gávpot. 14 Kaleb duššadii doppe Šešaja, Ahimana ja Talmaja sogaid, Anaka náli. 15 De son soahttái Debira ássiiguin; Debira namma lei dolin Kirjat-Sefer. 16 Kaleb dajai: “Mun attán nieidan Aksa áhkkán dasa gii falleha Kirjat-Sefera ja váldá dan.” 17 Otniel, Kaleba vielja Kenasa bárdni, válddii gávpoga, ja Kaleb attii sutnje nieiddas Aksa áhkkán. 18 Go Aksa bođii dohko, de son mearridii sártnuhit áhčis addit sudnuide eambbo eatnama. Aksa luoitádii ásena čielggis, ja Kaleb jearai: “Maid don dáhtut?”. 19 Aksa vástidii: “Atte munnje earroattáldaga. Don leat addán munnje Negevmeahci, atte munnje vel gálduid.” Dalle Kaleb attii sutnje Badjegálduid ja Vuollegálduid.
   
20 Dat lea Juda čeardda sogaid opmodat. 21 Dát leat Juda čeardda ravdaguovllu gávpogat Edoma ráji lahka Negevis: Kabseel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adada, 23 Kedeš, Hasor, Jitnan, 24 Sif, Telem, Bealot, 25 Hasor-Hadatta, Kerijot-Hesron dahjege Hasor, 26 Amam, Šema, Molada, 27 Hasar-Gadda, Hešmon, Bet-Pelet, 28 Hasar-Šual, Beer Šeba oktan birasbáikkiidisguin, 29 Baala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Siklag, Madmanna, Sansanna, 32 Lebaot, Šilhim, Ajin ja Rimmon, oktiibuot guoktelogiovcci gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin.
   
33 Šefelas: Eštaol, Sora, Ašna, 34 Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Enam, 35 Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, 36 Šaarajim, Aditajim, Gedera ja Gederotajim, njealljenuppelohkái gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 37 Senan, Hadaša, Migdal-Gad, 38 Dilan, Mispe, Jokteel, 39 Lakiš, Boskat, Eglon, 40 Kabbon, Lahmas, Kitliš, 41 Gederot, Bet-Dagon, Naama ja Makkeda, guhttanuppelohkái gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 42 Libna, Eter, Ašan, 43 Jefta, Ašna, Nesib, 44 Keila, Aksib ja Mareša, ovcci gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 45 Ekron oktan birasgávpogiiddisguin ja birasbáikkiidisguin, 46 Ekronis oarjjás buot gávpogat oktan birasbáikkiideasetguin Ašdoda lahka, 47 Ašdod oktan birasgávpogiiddisguin ja birasbáikkiiddisguin, Gaza oktan birasgávpogiiddisguin ja birasbáikkiiddisguin gitta Egypta rádjejoga ja Stuorrameara rádjái.
   
48 Várreeatnamis: Šamir, Jattir, Soko, 49 Danna, Kirjat-Sanna dahjege Debir, 50 Anab, Eštemoa, Anim, 51 Gošen, Holon ja Gilo, oktanuppelohkái gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 52 Arab, Duma, Ešan, 53 Janum, Bet-Tappuah, Afeka, 54 Humta, Kirjat-Arba dahjege Hebron, ja Sior, ovcci gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 55 Maon, Karmel, Sif, Jutta, 56 Jisreel, Jokdeam, Sanoah, 57 Kain, Gibea ja Timna, logi gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 58 Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59 Maarat, Bet-Anot ja Eltekon, guhtta gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; Tekoa, Efrata dahjege Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tatam, Šoreš, Kerem, Gallim, Beter ja Manoho, oktanuppelohkái gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin; 60 Kirjat-Baal dahjege Kirjat-Jearim ja Rabba, guokte gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin.
   
61 Meahcis: Bet-Haaraba, Middin, Sekaka, 62 Nibšan, Ir-Hammelah ja En-Gedi, guhtta gávpoga oktan birasbáikkiideasetguin.
   
63 Jebuslaččaid geat ásse Jerusalemis, Juda čearda ii nagodan duššadit, muhto sii ásset Juda čeardda gaskkas Jerusalemis vel otná beaivvinai.
Forrige kapittelNeste kapittel

14. april 2021

Dagens Bibelord

Esekiel 34,11–16

Les i nettbibelen

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. ... Vis hele teksten

11Så sier Herren Gud: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. 12Som en gjeter tar seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem fra alle stedene de kom til da de ble spredt, på den mørke og skytunge dagen. 13Jeg vil føre dem ut fra folkene, samle dem fra landene og føre dem inn i deres eget land. Så skal jeg gjete dem på fjellene i Israel, i dalene og overalt hvor de bor i landet. 14På gode beitemarker skal jeg gjete dem, de skal ha engene sine på Israels høye fjell. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftige beiter på fjellene i Israel. 15Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. 16Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.