Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Matteusa evangelium

Kapittel 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Neste kapittel

Jesusa sohkalogahallan
1Dát lea Jesus Kristusa, Davida bártni ja Abrahama bártni, sohkalogahallan:  2 Abrahamii riegádii Isak, Isakii riegádii Jakob, Jakobii riegádedje Juda ja su vieljat,  3 Judai riegádeigga Peres ja Sera, geaid eadni lei Tamar, Peresii riegádii Hesron, Hesronii riegádii Aram,  4 Aramii riegádii Amminadab, Amminadabii riegádii Nahšon, Nahšonii riegádii Salma,  5 Salmai riegádii Boas, gean eadni lei Rahab, Boasii riegádii Obed, gean eadni lei Rut, Obedii riegádii Isai,  6 ja Isajii riegádii David, gonagas.
        Davidii riegádii Salomo, gean eadni lei Uria áhkká,
 7 Salomoi riegádii Rehabeam, Rehabeamii riegádii Abia, Abiai riegádii Asaf,  8 Asafii riegádii Jošafat, Jošafatii riegádii Joram, Joramii riegádii Ussia,  9 Ussiai riegádii Jotam, Jotamii riegádii Ahas, Ahasii riegádii Hiskia, 10 Hiskiai riegádii Manasse, Manassei riegádii Amos, Amosii riegádii Jošia, 11 Jošiai riegádedje Jojakin ja su vieljat dan áigge go álbmot dolvojuvvui Babylonii.
   
12 Maŋŋil go álbmot dolvojuvvui Babylonii, de Jojakinii riegádii Šealtiel, Šealtielii riegádii Serubbabel, 13 Serubbabelii riegádii Abihud, Abihudii riegádii Eljakim, Eljakimii riegádii Asur, 14 Asurii riegádii Sadok, Sadokii riegádii Akim, Akimii riegádii Elihud, 15 Elihudii riegádii Eleasar, Eleasarii riegádii Mattan, Mattanii riegádii Jakob, 16 ja Jakobii riegádii Josef, Maria boadnjá. Maria riegádahtii Jesusa, gii gohčoduvvo Kristusin.
   
17 Nu leat nappo oktiibuot njealljenuppelohkái buolvva Abrahama rájes Davida rádjái, njealljenuppelohkái buolvva Davida rájes Babylonia fáŋgavuođa rádjái, ja njealljenuppelohkái buolvva Babylonia fáŋgavuođa rájes Kristusa rádjái.
Jesusa riegádeapmi
18 Jesus Kristusa riegádeapmi dáhpáhuvai ná: Maria, Jesusa eadni, lei lohpádallan Josefiin. Ovdal go soai leigga ealligoahtán ovttas, de bođii albmosii ahte Maria lei máná vuostá Bassi Vuoiŋŋa bokte. 19 Josef, su boadnjá, lei vuoiggalaš olmmái iige dáhtton heahppášuhttit su, ja son áiggui earránit sus suollemasat. 20 Muhto go Josef lei mearridan dahkat nu, de Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje niegus ja celkkii: “Josef, Davida bárdni, ale bala váldimis Maria áhkkán, dasgo mánná mii lea su siste, lea sahkanan Bassi Vuoiŋŋas. 21 Son riegádahttá bártni, ja don galggat bidjat bárdnái namman Jesus, dasgo son beastá iežas álbmoga sin suttuin.” 22 Buot dát dáhpáhuvai vai ollašuvvá dat maid Hearrá lei cealkán profehta bokte: 23  Geahča, nieida šaddá máná vuostá ja riegádahttá bártni, ja sutnje biddjojuvvo namman Immanuel – dat mearkkaša: Ipmil lea minguin. 24 Go Josef gohccái nahkáriin, de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon, ja válddii Maria áhkkán. 25 Son ii eallán suinna ovdal go Maria lei riegádahttán bártni. Josef bijai bárdnái namman Jesus.
Matt 1,1 viser til 1 Mos 22,18, 1 Muit 17,11
Note Matteusa evangelium: Muhtun giehtačállosiin lea: “Matteusa mielde”. evangelium.
Note Jakob: Jakob.
Matt 1,18 viser til Luk 1,26
Note lohpádallan: Juvddálaš lága mielde lohpádallan čanai, ja dan sáhtii loahpahit dušše earráneami bokte. Náittosdili ovttaseallin álggii easkka heajaid maŋŋil.
Matt 1,21 viser til l 0,0, Apd 4,12
Note Jesus: greikkagiel hápmi hebrealaš namas Ješua, “Hearrá beastá”; oanehis hápmi namas Jehošua, dávjá hámis “Josua”.
Matt 1,23 viser til Jes 7,14
Note Immanuel: guokte hebreagiel sáni immanu “minguin”, ja El “Ipmil”. Vrd. Jesusa lohpádusa \+xt 28,20\+xt* ahte son lea máhttájeddjiidis mielde.
Neste kapittel

07. mars 2021

Dagens Bibelord

Markus 9,17–29

Les i nettbibelen

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. ... Vis hele teksten

17En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 20De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. 21Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22«Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23«Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. 27Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. 28Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn *og faste•.»