Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Duopmáriid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Forrige kapittelNeste kapittel

Midjanlaččat stajidit Israela
6Israellaččat dahke dan mii lea bahá Hearrá čalmmiin, ja Hearrá attii sin midjanlaččaid gihtii čieža jahkái.  2 Midjanlaččat áŧestedje Israela, ja danin israellaččat šadde báhtarit váriide, bákteráiggiide ja ladniide maid ledje ráhkadan alcceseattet.  3 Juohke háve go israellaččat ledje gilván, de sin fallehedje midjanlaččat, amaleklaččat ja Nuortaeatnama olbmot.  4 Sii bahkkejedje eatnamii ja duššadedje dan šattuid gitta Gaza rádjái ja rievidedje sávzzaid, vuovssáid ja áseniid, nu ahte israellaččaide ii báhcán mihkkege maid borrat.  5 Vašálaččat bohte eatnamii ealuideasetguin ja gođiideasetguin dego rásselohkut. Sii ja sin kamelat ledje lohkameahttun ollu, ja go sii bahkkejedje eatnamii, de sii duššadedje visot.  6 Midjanlaččat stajidedje Israela, ja israellaččat čurvo Hearrái.
   
 7 Go israellaččat čurvo Hearrái midjanlaččaid geažil,  8 de son vuolggahii sin lusa profehta gii dajai: “Ná cealká Hearrá, Israela Ipmil: Mun bukten din Egyptas, šlávvaviesus.  9 Mun besten din egyptalaččaid gieđas ja buot sordiideattet gieđas. Mun ádjen sin din ovddas ja adden didjiide sin eatnama. 10 Mun celken didjiide: Mun lean Hearrá, din Ipmil. Dii ehpet oaččo bálvalit amorlaččaid ipmiliid, vaikko ássabehtetge sin eatnamis. Muhto dii ehpet gullan mu.”
Hearrá rávká Gideona duopmárin
11 Hearrá eŋgel bođii Ofrai ja čohkkedii dan terebintta vuollái mii gulai abieserlaš Joašii. Joaša bárdni Gideon lei aiddo ráidnemin nisuid viidnebohčingáris, vai midjanlaččat eai gávnna daid. 12 Hearrá eŋgel almmustuvai sutnje ja celkkii: “Hearrá lea duinna, jálus soahteolmmái!” 13 Gideon vástidii: “Vuoi hearrá, jos Hearrá lea minguin, de manin buot dát lea deaividan min? Gosa leat šaddan buot su oavddut maid min áhčit lávejedje muitalit? Sii dadje ahte Hearrá buvttii min Egyptas. Dál Hearrá lea hilgon min ja addán min Midjana gihtii.” 14 Dalle Hearrá jorgalii sutnje čalmmiid ja dajai: “Ane dan fámu mii dus lea. Mana ja beastte Israela Midjana gieđas. Mun vuolggahan du!” 15 Gideon vástidii: “Hearrá, gula mu! Mo mun sáhtášin beastit Israela? Mu sohkahan lea Manasse heajumus, ja mun lean nuoramus áhččán viesus.” 16 Hearrá celkkii sutnje: “Go mun lean duinna, de don časkkát midjanlaččaid dego ovtta áidna olbmá.” 17 Gideon dajai: “Jos mun lean gávdnan árpmu du čalmmiin, de atte munnje mearkka das ahte don ieš sártnut muinna. 18 Ale gáidda dás, ovdal go mun máhcan. Mun vieččan attáldaga ja bijan dan du ovdii.” Hearrá vástidii: “Mun orun dás dassážii go máhcat.”
   
19 Gideon manai, ráhkadii gihci ja ovtta efa jáffuid suvrutkeahtes gáhkkun ja bijai de bierggu veaddelihttái ja liema ruhkkui. De son buvttii daid Ipmila eŋgela lusa terebintta vuollái ja bijai su ovdii. 20 Ipmila eŋgel celkkii: “Bija bierggu ja suvrutkeahtes gáhkuid duosa bávtti ala ja leike liema daid ala.” Gideon dagai nu. 21 De Hearrá eŋgel geigii soappi mii sus lei gieđas, ja guoskkahii dan gežiin bierggu ja suvrutkeahtes gáhkuid, ja bávttis badjánii dolla mii lovttii bierggu ja gáhkuid. Dasto Hearrá eŋgel jávkkai. 22 Dalle Gideon ipmirdii ahte lei oaidnán Hearrá eŋgela, ja son čuorvvui: “Vuoi mu, Hearrá, mu Ipmil! Mun lean oaidnán Hearrá eŋgela muođus muhtui!”
   
23 Muhto Hearrá celkkii sutnje: “Ráfi dutnje! Ale bala, it don jáme.” 24 De Gideon huksii dasa áltára Hearrái ja bijai dasa namman “Hearrá lea ráfi”. Áltár lea veláge abieserlaččaid Ofras.
   
25 Dan ija Hearrá celkkii Gideonii: “Váldde áhčát buoremus vuovssá, dan ebmos čiežajahkásačča. Gaikkot áhčát áltára man alde son oaffaruššá Baalii, ja njeaidde ašeračuoldda dan guoras. 26 Hukse dasto dán bávtti ala rievttes láhkái áltára Hearrái, Ipmilasat, oaffaruša dan ebmos vuovssá boaldinoaffarin ja ane njeidojuvvon ašeračuoldda boaldámuššan.”
   
27 Gideon válddii mielddis logi bálvvá ja dagai nugo Hearrá lei gohččon. Son ii goit duostan dahkat dan beaivet muhto ihkku, danin go son balai iežas fulkkiin ja gávpoga olbmuin. 28 Árrat iđedis gávpoga olbmot oidne ahte Baala áltár lei gaikkoduvvon, ašeračuolda dan guoras lei njeidojuvvon ja dat ebmos vuoksá lei oaffaruššojuvvon easkka huksejuvvon áltára alde. 29 Sii jearahedje nubbi nuppiin: “Gii dán lea dahkan?” Go sii guorahalle ášši, de sii gávnnahedje ahte dan lei dahkan Gideon, Joaša bárdni. 30 Gávpoga olbmát dadje Joašii: “Buvtte bártnát deike! Son ferte jápmit, danin go son lea gaikkodan Baala áltára ja njeaidán ašeračuoldda dan guoras.” 31 Muhto Joaš dajai daidda geat čužžo das: “Bealuštehpetgo dii Baala? Diigo áigubehtet veahkehit su? Dat gii bealušta Baala, ferte jápmit ovdal iđida! Jos Baal lea ipmil, de bealuštehkos son iežas, go Gideon lea gaikkodan su áltára.” 32 Dan beaivvi Gideon oaččui nama Jerubbaal, danin go olbmot dadje: “Bealuštehkos Baal iežas, go Gideon lea gaikkodan su áltára.”
Ipmil addá Gideonii mearkka
33 Midjanlaččat, amaleklaččat ja Nuortaeatnama olbmot čoagganedje, rasttildedje Jordana ja luoitaledje Jisreela duolbadassii. 34 Dalle Hearrá vuoigŋa devddii Gideona. Son bosádii dorvve ja rávkkai abieserlaččaid lusas. 35 Son vuolggahii áirasiid juohke báikái gos Manasse čeardda olbmot ásse, ja manasselaččatnai čoagganedje su lusa. Son vuolggahii maid áirasiid Ašera, Sebulona ja Naftali čearddaid gaskii, ja dat čearddatnai serve earáide.
   
36 Gideon dajai Ipmilii: “Čájet munnje ahte don duođaid divttát mu gádjut Israela, nugo leat lohpidan. 37 Mun bijan ulluid gordneráidnensadjái. Jos iđedis suoldni lea ulluin, muhto oppa eanan lea goikkis, de mun dieđán ahte don divttát mu gádjut Israela, nugo leat lohpidan.” 38 Ja nu šattai. Go Gideon árrat iđedis čárvvui ulluid, de son bažii dain lihti dievva čázi. 39 Dalle Gideon dajai Ipmilii: “Ale moaráhuva, jos mun sártnun dutnje velá oktii. Divtte mu vel dán háve geahččalit ulluiguin. Divtte dán háve ulluid bissut goikkisin, muhto oppa eatnama suoldnut.” 40 Ja Ipmil dagai nu dan ija. Ullut ledje goikásat, muhto oppa eanan lei suldnon.
Dom 6,1 viser til Dom 2,11+
Dom 6,7 viser til Dom 3,9+
Dom 6,25 viser til 2 Mos 34,13, 5 Mos 7,5, 2 Gon 11,18
Note Baalii, ašeračuoldda: >\+xt 2,11\+xt*. Baal, Ašera.
Note Jerubbaal: Hebreagiela mielde “divtte Baala soahtat”.
Dom 6,34 viser til Dom 3,10+
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.