Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel
2Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:
   
 2 Israellaččat galget luoitalit almmustusgoađi birra, muhto soames mátkki duohkái das. Iešguhtege galgá luoitalit sadjásis iežas čeardda leavgga ja iežas bearraša mearkka lahka.
   
 3 Almmustusgoađi nuorttabeallái luoitala Juda čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Nahšon, Amminadaba bárdni, lea Juda olbmáid oaivámuš.  4 Su soahteveagas leat čiežaloginjealljeduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá.  5 Juda siidda gurrii luoitala Isaskara čearda man olbmáid oaivámuš lea Netanel, Suara bárdni.  6 Su soahteveagas leat vihttaloginjealljeduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá.  7 Juda nuppi beallái luoitala Sebulona čearda man olbmáid oaivámuš lea Eliab, Helona bárdni.  8 Su soahteveagas leat vihttalogičiežaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá.  9 Juda soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávccilogiguhttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. Dát soahteveahka galgá johtit ovddimussan.
   
10 Almmustusgoađi lulábeallái luoitala Rubena čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elisur, Šedeura bárdni, lea Rubena olbmáid oaivámuš, 11 ja su soahteveagas leat njealljelogiguhttaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 12 Rubena čeardda gurrii luoitala Simeona čearda. Šelumiel, Surišaddaja bárdni, lea Simeona olbmáid oaivámuš, 13 ja su soahteveagas leat vihttalogiovcciduhát golbmačuođi geahčaduvvon olbmá. 14 Rubena čeardda nuppi beallái luoitala Gada čearda. Eljasaf, Deuela bárdni, lea Gada olbmáid oaivámuš, 15 ja su soahteveagas leat njealljelogivihttaduhát guhttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 16 Rubena soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogioktaduhát njeallječuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. Dát soahtejoavkkut galget johtit nubbin.
   
17 Almmustusgoahti galgá váldojuvvot go levilaččaid siida vuolgá johtui; dat lea eará čearddaid gasku. Buot čearddat galget vuolgit johtui leavggaideaset maŋis dan ortnegis mas dat ledje siiddas.
   
18 Almmustusgoađi oarjjabeallái luoitala Efraima čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elišama, Ammihuda bárdni, lea Efraima olbmáid oaivámuš, 19 ja su soahteveagas leat njealljelogiduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 20 Efraima čeardda báldii luoitala Manasse čearda. Gamliel, Pedasura bárdni, lea Manasse olbmáid oaivámuš, 21 ja su soahteveagas leat golbmalogiguokteduhát guoktečuođi geahčaduvvon olbmá. 22 Efraima nuppi beallái luoitala Benjamina čearda. Abidan, Gidoni bárdni, lea Benjamina olbmáid oaivámuš, 23 ja su soahteveagas leat golbmalogivihttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 24 Efraima soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávcciduhát čuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit goalmmádin.
   
25 Dana čearda luoitala davábeallái leavggainis ja soahtejoavkkuidisguin. Ahieser, Ammišaddaja bárdni, lea Dana olbmáid oaivámuš, 26 ja su soahteveagas leat guhttalogiguokteduhát čiežačuođi geahčaduvvon olbmá. 27 Su báldii luoitala Ašera čearda. Pagiel, Okrana bárdni, lea Ašera olbmáid oaivámuš, 28 ja su soahteveagas leat njealljelogioktaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 29 Dana nuppi beallái luoitala Naftali čearda. Ahira, Enana bárdni, lea Naftali olbmáid oaivámuš, 30 ja su soahteveagas leat vihttalogigolbmaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 31 Dana soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogičiežaduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit leavggaset vuolde maŋimužžan.
   
32 Dát ledje israellaččaid geahčaduvvon olbmát sogaid mielde. Siiddain ledje buohkanassii guhttačuođigolbmaduhát vihttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 33 Levilaččat eai geahčaduvvon oktan eará israellaččaiguin, dasgo nu Hearrá lei gohččon Mosesa.
   
34 Israellaččat dahke nugo Hearrá lei gohččon. Siidii sii luoitaledje leavggaideaset vuolde sogaid mielde ja bearrašiid mielde, ja mátkkoštettiineaset sii johte mearriduvvon ortnegis.
Forrige kapittelNeste kapittel

15. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,30–34

Les i nettbibelen

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. ... Vis hele teksten

30Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort, og alt de hadde lært folket. 31Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. 32Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. 33Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter. Og han ga seg til å undervise dem om mange ting.