Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Njealját Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Forrige kapittelNeste kapittel
2Hearrá sártnui Mosesii ja Aronii:
   
 2 Israellaččat galget luoitalit almmustusgoađi birra, muhto soames mátkki duohkái das. Iešguhtege galgá luoitalit sadjásis iežas čeardda leavgga ja iežas bearraša mearkka lahka.
   
 3 Almmustusgoađi nuorttabeallái luoitala Juda čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Nahšon, Amminadaba bárdni, lea Juda olbmáid oaivámuš.  4 Su soahteveagas leat čiežaloginjealljeduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá.  5 Juda siidda gurrii luoitala Isaskara čearda man olbmáid oaivámuš lea Netanel, Suara bárdni.  6 Su soahteveagas leat vihttaloginjealljeduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá.  7 Juda nuppi beallái luoitala Sebulona čearda man olbmáid oaivámuš lea Eliab, Helona bárdni.  8 Su soahteveagas leat vihttalogičiežaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá.  9 Juda soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávccilogiguhttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. Dát soahteveahka galgá johtit ovddimussan.
   
10 Almmustusgoađi lulábeallái luoitala Rubena čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elisur, Šedeura bárdni, lea Rubena olbmáid oaivámuš, 11 ja su soahteveagas leat njealljelogiguhttaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 12 Rubena čeardda gurrii luoitala Simeona čearda. Šelumiel, Surišaddaja bárdni, lea Simeona olbmáid oaivámuš, 13 ja su soahteveagas leat vihttalogiovcciduhát golbmačuođi geahčaduvvon olbmá. 14 Rubena čeardda nuppi beallái luoitala Gada čearda. Eljasaf, Deuela bárdni, lea Gada olbmáid oaivámuš, 15 ja su soahteveagas leat njealljelogivihttaduhát guhttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 16 Rubena soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogioktaduhát njeallječuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. Dát soahtejoavkkut galget johtit nubbin.
   
17 Almmustusgoahti galgá váldojuvvot go levilaččaid siida vuolgá johtui; dat lea eará čearddaid gasku. Buot čearddat galget vuolgit johtui leavggaideaset maŋis dan ortnegis mas dat ledje siiddas.
   
18 Almmustusgoađi oarjjabeallái luoitala Efraima čearda leavggainis ja buot soahtejoavkkuidisguin. Elišama, Ammihuda bárdni, lea Efraima olbmáid oaivámuš, 19 ja su soahteveagas leat njealljelogiduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 20 Efraima čeardda báldii luoitala Manasse čearda. Gamliel, Pedasura bárdni, lea Manasse olbmáid oaivámuš, 21 ja su soahteveagas leat golbmalogiguokteduhát guoktečuođi geahčaduvvon olbmá. 22 Efraima nuppi beallái luoitala Benjamina čearda. Abidan, Gidoni bárdni, lea Benjamina olbmáid oaivámuš, 23 ja su soahteveagas leat golbmalogivihttaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 24 Efraima soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođigávcciduhát čuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit goalmmádin.
   
25 Dana čearda luoitala davábeallái leavggainis ja soahtejoavkkuidisguin. Ahieser, Ammišaddaja bárdni, lea Dana olbmáid oaivámuš, 26 ja su soahteveagas leat guhttalogiguokteduhát čiežačuođi geahčaduvvon olbmá. 27 Su báldii luoitala Ašera čearda. Pagiel, Okrana bárdni, lea Ašera olbmáid oaivámuš, 28 ja su soahteveagas leat njealljelogioktaduhát vihttačuođi geahčaduvvon olbmá. 29 Dana nuppi beallái luoitala Naftali čearda. Ahira, Enana bárdni, lea Naftali olbmáid oaivámuš, 30 ja su soahteveagas leat vihttalogigolbmaduhát njeallječuođi geahčaduvvon olbmá. 31 Dana soahtejoavkkuin leat buohkanassii čuođivihttalogičiežaduhát guhttačuođi geahčaduvvon olbmá. Sii galget johtit leavggaset vuolde maŋimužžan.
   
32 Dát ledje israellaččaid geahčaduvvon olbmát sogaid mielde. Siiddain ledje buohkanassii guhttačuođigolbmaduhát vihttačuođivihttalogi geahčaduvvon olbmá. 33 Levilaččat eai geahčaduvvon oktan eará israellaččaiguin, dasgo nu Hearrá lei gohččon Mosesa.
   
34 Israellaččat dahke nugo Hearrá lei gohččon. Siidii sii luoitaledje leavggaideaset vuolde sogaid mielde ja bearrašiid mielde, ja mátkkoštettiineaset sii johte mearriduvvon ortnegis.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. april 2021

Dagens Bibelord

2. Korinter 4,14–18

Les i nettbibelen

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. ... Vis hele teksten

14For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære. 16Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.