Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Vuosttaš Muitalusaid girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Neste kapittel

Adama sohka
1Adam, Set, Enoš,  2 Kenan, Mahalalel, Jared,  3 Henok, Metušelah, Lamek  4 ja Noa. Noa bártnit ledje Sem, Ham ja Jafet.
   
 5 Jafeta bártnit ledje Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešek ja Tiras.  6 Gomera bártnit ledje Aškenas, Rifat ja Togarma.  7 Javana bártnit ledje Eliša ja Taršiš; maiddái kittelaččat ja rodanlaččat leat su nális.
   
 8 Hama bártnit ledje Kuš, Misrajim, Put ja Kanaan.  9 Kuša bártnit ledje Seba, Havila, Sabta, Rama ja Sabteka. Rama bártnit ledje Saba ja Dedan. 10 Kuš sahkanahtii Nimroda gii šattai vuosttaš veagalaš ráđđejeaddjin eatnama alde.
   
11 Misrajim sahkanahtii ludlaččaid, anamlaččaid, lehablaččaid, naftuhlaččaid, 12 patroslaččaid ja kasluhlaččaid geain filistalaččat buolvaduvvet, ja kaftorlaččaid.
   
13 Kanaan sahkanahtii Sidona, vuosttašriegádeaddjis, ja Heta, 14 jebuslaččaid, amorlaččaid, girgašlaččaid, 15 hivvelaččaid, arkilaččaid, sinlaččaid, 16 arvadlaččaid, semarlaččaid ja hamatlaččaid.
   
17 Sema bártnit ledje Elam, Assur, Arpakšad, Lud ja Aram. Arama bártnit ledje Us, Hul, Geter ja Maš. 18 Arpakšad sahkanahtii Šelaha, ja Šelah sahkanahtii Ebera. 19 Eberii riegádedje guokte bártni. Nuppi namma lei Peleg, danin go su áigge eanan juogaduvvui. Su vielja namma lei Joktan. 20 Joktan sahkanahtii Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha, 21 Hadorama, Usala, Dikla, 22 Ebala, Abimaela, Saba, 23 Ofira, Havila ja Jobaba. Buot dát ledje Joktana bártnit.
   
24 Sema nális ledje Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah 27 ja Abram dahjege Abraham.
Abrahama sohka
28 Abrahama bártnit ledje Isak ja Ismael. 29 Dát lea sudno sohkalogahallan.
        Ismaela vuosttašriegádeaddji lei Nebajot, ja su eará bártnit ledje Kedar, Adbeel, Mibsam,
30 Mišma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš ja Kedma. Dát ledje Ismaela bártnit.
   
32 Bártnit geaid Ketura, Abrahama liigeáhkká, riegádahtii, ledje Simran, Jokšan, Medan, Midjan, Jišbak ja Šuah. Jokšana bártnit ledje Saba ja Dedan. 33 Midjana bártnit ledje Efa, Efer, Henok, Abida ja Eldaa. Buot dát ledje Ketura nális.
   
34 Abraham sahkanahtii Isaka. Isaka bártnit ledje Esau ja Israel.
   
35 Esau bártnit ledje Elifas, Reuel, Jeuš, Jalam ja Korah.
   
36 Elifasa bártnit ledje Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna ja Amalek. 37 Reuela bártnit ledje Nahat, Serah, Šamma ja Missa.
   
38 Seira bártnit ledje Lotan, Šobal, Sibon, Ana, Dišon, Eser ja Dišan.
   
39 Lotana bártnit ledje Hori ja Homam, ja Lotana oabbá lei Timna. 40 Šobala bártnit ledje Aljan, Manahat, Ebal, Šefi ja Onam. Sibona bártnit ledje Aja ja Ana. 41 Ana bárdni lei Dišon. Dišona bártnit ledje Hamran, Ešban, Jitran ja Keran. 42 Esera bártnit ledje Bilhan, Saavan ja Jaakan. Dišana bártnit ledje Us ja Aran.
Edoma gonagasat
43 Dát gonagasat ráđđejedje Edoma ovdal go israellaččain lei gonagas ráđđejeaddjin: Bela, Beora bárdni, gean gávpoga namma lei Dinhaba. 44 Go Bela jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan bosralaš Jobab, Seraha bárdni. 45 Go Jobab jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hušam, Temana olmmoš. 46 Go Hušam jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hadad, Bedada bárdni. Son časkkii midjanlaččaid Moabis, ja su gávpoga namma lei Avit. 47 Go Hadad jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan masrekalaš Samla. 48 Go Samla jámii, de Saul, gii lei eret Rehobotis johkagáttis, šattai gonagassan su maŋŋil. 49 Go Saul jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Baal Hanan, Akbora bárdni. 50 Go Baal Hanan jámii, de su maŋŋil šattai gonagassan Hadad. Su gávpoga namma lei Pai. Su áhkká lei Mehetabel, Matreda nieida; Matred lei Me-Sahaba nieida.
   
51 Go Hadad jámii, de Edomis ráđđejedje dát sohkaoaivámuččat: Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel ja Iram. Dát ledje Edoma sohkaoaivámuččat.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.