Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Paulusa girji galatialaččaide

1 2 3 4 5 6

Neste kapittel

Dearvvuođat
1Paulus, apostal, gii in leat ožžon apostala barggu olbmuin inge guđege olbmo bokte, muhto Jesus Kristusis ja Ipmil Áhčis, guhte bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte.  2 Mun ja buot vieljat geat leat muinna, cealkit dearvvuođaid Galatia searvegottiide.
   
 3 Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis, min Áhčis, ja Hearrás Jesus Kristusis,  4 guhte attii iežas min suttuid dihte vai beasttášii min eret dálá bahás máilmmis, min Ipmila ja Áhči dáhtu mielde.  5 Su lea gudni álo ja agálašvuhtii. Amen.
Ii leat eará evangelium
 6 Mun imaštan go dii nu johtilit jorgalehpet eret sus guhte lea rávkan din Kristusa árpmu bokte ja jorgalehpet eará evangeliumii.  7 Muhto ii leat mihkkege eará evangeliumiid. Muhtumat leat dušše čádjidahttimin din ja vigget jorgut Kristusa evangeliuma.  8 Muhto jos velá mii dahje muhtun almmi eŋgel sárdnidivččii didjiide eará evangeliuma go dan maid mii leat sárdnidan didjiide, de lehkos son garuhuvvon.  9 Mii leat dadjan dan ovdal, ja dál mun geardduhan dan: Jos muhtin sárdnida didjiide eará evangeliuma go dan maid dii lehpet váldán vuostá, de lehkos son garuhuvvon.
Kristus lea rávkan Paulusa apostalin
10 Leango dál oččodeamen olbmuid dohkkeheami vai Ipmila? Leango viggamin leat olbmuid miela mielde? Jos vikkan leat olbmuid miela mielde, de in leat Kristusa bálvaleaddji.
   
11 Vieljat, mun dieđihan didjiide ahte dat evangelium maid mun sárdnidan, ii leat olbmuid oahppa. 12 Mun in leat ožžon dan olbmuin, iige oktage leat oahpahan dan munnje, muhto Jesus Kristus almmustahtii dan munnje.
   
13 Diihan lehpet gullan mo mun ovdal ellen juvddálažžan lága mielde, man garrasit mun doarrádallen Ipmila girku ja geahččalin duššadit dan. 14 Mun bargen áŋgireappot juvddálašvuođas go eatnat iežan ahkásaččat ja áŋgiruššen ovddidit oahpahusaid mat ledje árbejuvvon áhčiin. 15 Muhto Ipmil, guhte válljii mu juo eatniheakkas ja árpmustis rávkkai mu, 16 mearridii almmustahttit Bártnis munnje, vai mun vuolggášin sárdnidit báhkiniidda su evangeliuma. Dalle mun in ohcan ráđi ovttage olbmos 17 inge mannan bajás Jerusalemii deaivvadit daiguin geat ledje šaddan apostalin ovdal mu, muhto vulgen Arabiai ja máhccen doppe Damaskusii.
   
18 Easkka golbma jagi maŋŋil mannen Jerusalemii oahpásmuvvat Kefasiin, ja mun orron su luhtte njealljenuppelot beaivvi 19 Mun in oaidnán eará apostaliid, dušše Jakoba, Hearrá vielja. 20 Ipmila muođuid ovddas mun duođaštan ahte dat maid čálán didjiide, ii leat gielis. 21 Dasto mun vulgen Syriai ja Kilikiai. 22 Kristusa searvegottit Judeas eai dovdan mu. 23 Sii ledje dušše gullan ahte: “Dat olmmái gii ovdal doarrádalai min, sárdnida dál dan oskku maid geahččalii duššadit.” 24 Ja sii rámidedje Ipmila mu dihte.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.