Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Habakkuk

1 2 3

Neste kapittel
1Bodskapen som profeten Habakkuk fekk sjå.
Retten når ikkje ut
     2 Kor lenge, Herre, skal eg ropa
          utan at du høyrer,
          skrika til deg om vald
          utan at du frelser?
          
   
 3 Kvifor lèt du meg sjå urett?
          Korleis kan du sjå på ulukke?
          Herjing og vald like ved meg,
          det blir strid,
          det kjem til trette.
          
   
 4 Difor er lova kraftlaus,
          og retten når aldri ut.
          For den urettferdige kringset den rettferdige,
          difor blir retten vrangsnudd.

Kaldearane
     5 Sjå på folkeslaga, sjå dykk om,
          forvirr dykk sjølve og ver forvirra!
          For i dykkar dagar gjer eg ei gjerning,
          de ville ikkje tru det om det vart fortalt!
          
   
 6 Sjå, eg reiser opp kaldearane,
          det brutale og raske folkeslaget
          som fer så vidt omkring på jorda
          og tek bustader som ikkje høyrer dei til.
          
   
 7 Skremmande og fryktelege er dei,
          deira rett og heider kjem frå dei sjølve.
          
   
 8 Raskare enn leopardar er hestane deira,
          villare enn ulvar i øydemarka.
          Ryttarane deira jagar av stad,
          ryttarane kjem frå det fjerne,
          dei flyg som ørna på jakt etter føde.
          
   
 9 Alle kjem dei og vil gjera valdsverk,
          dei rykkjer fram i flokk,
          dei samlar fangar som sand.
          
   
10 Dei gjer narr av kongar
          og gjer fyrstar til lått.
          Dei ler av kvar festning,
          kastar opp ein jordvoll og tek henne.
          
   
11 Så fer dei vidare og blir borte som vinden.
          Dei fører skuld over seg.
          Deira styrke er deira gud.

Profeten klagar over urett
    12 Er ikkje du frå gammal tid,
           Herre, min heilage Gud,
          du som aldri døyr!
           Herre, du har sett dei til å dømma,
          vårt berg, du har gjeve dei fullmakt til å straffa.
          
   
13 Auga er for reine til å sjå det vonde,
          ulukke orkar du ikkje å sjå på.
          Så korleis kan du sjå på dei trulause
          og teia når den urettferdige sluker
          den som er meir rettferdig enn han sjølv?
          
   
14 Du gjer mennesket lik fisken i havet,
          lik kryp utan herskar.
          
   
15 Dei dreg dei alle opp med krok,
          halar dei inn med not
          og samlar dei i garnet.
          Difor gleder dei seg og jublar.
          
   
16 Difor ofrar dei til nota
          og tenner offereld for garnet.
          For frå dei får dei rik fangst
          og feit mat.
          
   
17 Skal dei då alltid få tømma nota
          og utan medkjensle gjera ende på folkeslag?
Hab 1,3 viser til Jer 20,8
Note: dei: kaldearane. Jf. v. 6.
Note: ofrar dei til nota: Det hende at fiskarane viste religiøs age for dei reiskapane som gav dei fangst.
Note: tømma nota: Ein bibelkommentar frå ▶Qumran har «dra sverdet».
Neste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.