Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Andre Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Neste kapittel >

Herren gir Salomo makt og visdom
1Salomo, sønn av David, styrket sitt kongedømme. Herren hans Gud var med ham og gjorde ham stor og mektig.  2 Salomo stevnet til seg hele Israel: førerne for avdelinger på tusen og hundre, dommerne og alle stormennene i hele Israel, overhodene for familiene.  3 Så drog Salomo og hele forsamlingen med ham til offerhaugen i Gibeon. For der stod Guds møtetelt som Moses, Herrens tjener, hadde laget i ørkenen.  4 Men Guds paktkiste hadde David ført opp fra Kirjat-Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for den. Han hadde jo reist et telt til den i Jerusalem.  5 Bronsealteret som Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, hadde laget, stod i Gibeon foran Herrens bolig. Dit søkte Salomo og de som han hadde kalt sammen.  6 Og der, på bronsealteret som hørte til møteteltet, ofret Salomo til Herren; tusen brennoffer bar han fram på det.
   
 7 Samme natten åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham: «Si hva du vil jeg skal gi deg!»  8 Salomo svarte: «Du har vist stor godhet mot min far David og gjort meg til konge i hans sted.  9 La nå, Herre Gud, ditt løfte til min far David gå i oppfyllelse! Du har gjort meg til konge over et folk som er tallrikt som støvet på jorden. 10 Gi meg nå visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt som er så stort?»
   
11 Da sa Gud til Salomo: «Fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke bad om rikdom, gods og ære, ikke om døden for dine fiender eller om et langt liv, men bad om visdom og forstand for å kunne styre mitt folk som jeg har satt deg til konge over, 12 så skal du få visdom og forstand. Men jeg vil også gi deg så mye rikdom, gods og ære som ingen av kongene før deg har hatt og ingen etter deg kommer til å få.» 13 Så drog Salomo fra offerhaugen i Gibeon, bort fra møteteltet og hjem til Jerusalem. Og han styrte som konge i Israel.
   
14 Salomo skaffet seg vogner og hester. Han hadde fjorten hundre vogner og tolv tusen hester. Noen av dem plasserte han i vognbyene og noen hos seg selv i Jerusalem. 15 Kongen gjorde sølv og gull like vanlig i Jerusalem som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrær i Sjefela. 16 Salomo fikk hestene sine fra Egypt og Kue. Kongens kjøpmenn hentet dem i Kue for betaling. 17 Hver vogn som de innførte fra Egypt, kostet seks hundre sekel sølv, og hver hest ett hundre og femti sekel. På samme måten hentet de vogner og hester til alle hetittkongene og arameerkongene.
   
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”