Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Se film

Les mer om BibleProject.

< Forrige kapittel
50Då kasta Josef seg gråtande ned over far sin og kyste han.  2 Og Josef baud at legane han hadde i si teneste, skulle balsamera faren; og legane balsamerte Israel.  3 Det tok førti dagar, for så lang tid tek ei balsamering. Og egyptarane gret over han i sytti dagar.
   
 4 Då sørgjetida var over, sa Josef til dei som tente ved hoffet til farao: «Om de har velvilje for meg, så sei til farao:  5 Far min tok meg i eid og sa: Når eg no døyr, må du leggja meg i den grava eg kjøpte meg i Kanaan. Lat meg difor få dra opp og gravleggja far min og så koma tilbake!»  6 Farao sa: «Dra berre opp og gravlegg far din, slik han lét deg sverja.»
   
 7 Så drog Josef opp for å gravleggja far sin. Alle tenarane til farao, dei eldste i faraos hus og dei eldste i landet drog opp saman med Josef.  8 Heile Josefs hus, brørne og farshuset hans var òg med. Berre dei små borna, småfeet og storfeet lét dei vera att i Gosen.  9 Han hadde òg med seg vogner og ryttarar, så det vart eit stort følgje.
   
10 Dei kom til Goren-Haatad, som ligg på den andre sida av Jordan, og heldt der ei stor og verdig sørgjehøgtid. Josef sørgde over far sin i sju dagar. 11 Kanaanearane som budde i landet, såg sørgjehøgtida i Goren-Haatad og sa: «Det er ei verdig sørgjehøgtid egyptarane held.» Difor kalla dei staden Abel-Misrajim. Han ligg på den andre sida av Jordan.
   
12 Sønene gjorde med Jakob som han hadde bode dei. 13 Dei førte han til Kanaan og gravla han i hòla på Makpela-marka, austafor Mamre, det jordstykket Abraham kjøpte av hetitten Efron for å ha til gravstad. 14 Då Josef hadde gravlagt far sin, drog han tilbake til Egypt saman med brørne sine og alle som hadde drege opp med han for å gravleggja Jakob.
Josef tilgjev brørne sine
15 Då brørne til Josef såg at far deira var død, sa dei: «Berre no ikkje Josef legg oss for hat og gjev oss att for alt det vonde vi har gjort mot han!» 16 Så sende dei bod til Josef og sa: «Før han døydde, baud far din 17 at vi skulle seia dette til deg: Kjære, tilgjev brørne dine den uretten dei gjorde då dei synda og handla vondt mot deg. Tilgjev no uretten som er gjord av oss som tener din fars Gud.» Josef gret då dei tala slik til han.
   
18 Sidan kom brørne sjølve og kasta seg ned for han og sa: «Sjå, vi er dine tenarar.» 19 Då sa Josef til dei: «Ver ikkje redde! Er eg i Guds stad? 20 De tenkte å gjera meg vondt, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gje liv til eit stort folk, slik vi ser i dag. 21 Så ver ikkje redde! Eg skal syta for dykk og borna dykkar.» Slik trøysta han dei og tala til hjartet deira.
Josef døyr
22 Josef vart buande i Egypt, både han og farshuset hans. Han vart 110 år gammal. 23 Josef fekk sjå borna til Efraim i tredje ledd. Og borna til Makir, son til Manasse, vart fødde på knea til Josef.
   
24 Josef sa til brørne sine: «No skal eg døy. Men Gud skal sjå til dykk og føra dykk opp frå dette landet til det landet han lova Abraham, Isak og Jakob.» 25 Og Josef tok Israels-sønene i eid og sa: «Når Gud ser til dykk, då skal de føra knoklane mine med herifrå.» 26 Så døydde Josef, 110 år gammal. Dei balsamerte han, og han vart lagd i ei kiste i Egypt.
< Forrige kapittel

08. juni 2023

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. ... Vis hele teksten

17Derfor skal du si: Så sier Herren Gud: Jeg vil samle dere ute blant folkene, sanke dere sammen fra de landene dere er spredt i, og gi dere Israels land. 18Når de kommer dit, skal de fjerne alle de motbydelige og avskyelige gudebildene derfra. 19Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, 20slik at de kan følge mine forskrifter, holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. ... Vis hele teksten

17Difor skal du seia: Så seier Herren Gud: Eg vil samla dykk ute mellom folka, sanka dykk saman frå dei landa de er spreidde i, og gje dykk Israels land. 18Når dei kjem dit, skal dei fjerna alle dei motbydelege og avskyelege gudebileta derifrå. 19Eg gjev dei eit anna hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dei. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dei og gjev dei eit kjøthjarte i staden, 20slik at dei kan følgja forskriftene mine, halda fast ved lovene mine og leva etter dei. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.

Dagens bibelord

Esekiel 11,17–20

Les i nettbibelen

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. ... Vis hele teksten

17Dan dihte cealkke: Ná cealká Hearrá Ipmil: Mun čohkken din álbmogiid siste, buvttán din dain eatnamiin gosa dii lehpet biđgejuvvon ja attán didjiide Israela eatnama. 18Go sii leat máhccan, de sii jávkadit buot fasttes govaid ja visot eartnjehas vieruid. 19Mun attán sidjiide ođđa váimmu ja deavddán sin ođđa vuoiŋŋain. Mun válddán sin rattis geađgeváimmu ja attán sidjiide oažževáimmu, 20vai sii doahttalit mu báhkkomiid, dollet mu lágaid ja ellet daid mielde. Dalle sii leat mu álbmot, ja mun lean sin Ipmil.