Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sakarja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Neste kapittel >

Vend om til meg!
1I den åttende måneden i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, som var sønn av Iddo, og det lød så:  2 Herren har vist stor harme mot deres fedre.
   
 3 Du skal tale til folket: Så sier Herren, Allhærs Gud: Vend om til meg, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud, så vil jeg vende om til dere, sier Herren, Allhærs Gud.  4 Vær ikke lik deres fedre som de tidligere profeter forkynte for og sa: «Så sier Herren, Allhærs Gud: Vend om fra deres onde ferd og deres onde gjerninger!» Men de hørte ikke og aktet ikke på meg, lyder ordet fra Herren.  5 Hvor er nå deres fedre? Og profetene, lever de til evig tid?  6 Men mine ord og bud som jeg bød mine tjenere profetene å forkynne, har ikke de rammet deres fedre? Så måtte de vende om og si: «Som Herren, Allhærs Gud, hadde satt seg fore å gjøre med oss etter vår ferd og våre gjerninger, slik har han gjort med oss.»
   

Rytteren på den røde hest
 7 Den 24. dagen i den ellevte måneden – det er måneden sjebat – i det andre regjeringsåret til Dareios kom Herrens ord til profeten Sakarja, sønn av Berekja, som var sønn av Iddo. Han sa:
   
 8 Jeg hadde et syn i natt. Jeg så en mann som red på en rød hest. Han stanset mellom myrtetrærne i dalbunnen, og bak ham stod røde, rødbrune og hvite hester.  9 Jeg spurte: «Hva betyr dette, herre?» Engelen som talte med meg, svarte: «Jeg vil vise deg hva det betyr.» 10 Så sa mannen som stod mellom myrtetrærne: «Det er de som Herren har sendt ut for at de skal fare omkring på jorden.» 11 De sa til Herrens engel som stod mellom myrtetrærne: «Vi har dratt omkring på jorden, og hele jorden er rolig og stille.» 12 Herrens engel tok da til orde og sa: «Herre, Allhærs Gud, hvor lenge vil du dryge med å vise miskunn mot Jerusalem og Judas byer, som du har vært harm på i sytti år?» 13 Og Herren gav engelen som talte med meg, gode og trøstefulle ord til svar. 14 Engelen som talte med meg, sa: Rop ut disse ord:
        Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Jeg er nidkjær,
        jeg er full av brennende iver
        for Jerusalem og Sion,
   
15 og stor er min harme
        mot de trygge hedningfolk,
        for mens jeg bare var litt harm,
        gjorde de ulykken større.
   
16 Derfor sier Herren:
        I barmhjertighet vender jeg
        tilbake til Jerusalem.
        Der skal mitt hus bli bygd,
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud,
        og målesnor strekkes over Jerusalem.
   
17 Rop ut på ny og si:
        Så sier Herren, Allhærs Gud:
        Enda en gang skal mine byer
        flyte over av det som godt er.
        Herren skal igjen ha medynk med Sion
        og velge ut Jerusalem enda en gang.
Neste kapittel >

29. november 2022

Dagens bibelord

Åpenbaringen 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Dagens bibelord

Openberringa 21,1–5

Les i nettbibelen

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. ... Vis hele teksten

1Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet var ikkje meir. 2Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom. 3Og eg høyrde frå trona ei høg røyst som sa: «Sjå, Guds bustad er hos menneska. Han skal bu hos dei, og dei skal vera hans folk, og Gud sjølv skal vera hos dei. Han skal vera deira Gud. 4Han skal tørka kvar tåre frå auga deira, og døden skal ikkje vera meir, og ikkje sorg og ikkje skrik og ikkje pine. For det som ein gong var, er borte.» 5Han som sit på trona, sa: «Sjå, eg gjer alle ting nye!» Og han sa: «Skriv det opp! For desse orda er pålitelege og sanne.»

Dagens bibelord

Johannes' openberring 21,1–5

Les i nettbibelen

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. ... Vis hele teksten

1Ja mun oidnen ođđa almmi ja ođđa eatnama. Ovddit albmi ja ovddit eanan ledje jávkan, iige áhpi lean šat. 2Mun oidnen go bassi gávpot, ođđa Jerusalem, bođii vuolás almmis Ipmila luhtte, ráhkaduvvon nugo moarsi gii lea čiŋahuvvon irgásis. 3Ja mun gullen truvnnus alla jiena mii celkkii: “Geahča, Ipmila goahti olbmuid gaskkas! Son ássá sin gaskkas, ja sii šaddet su álbmogin. Ipmil ieš lea sin luhtte. 4Son sihkku sin čalmmiin juohke gatnjala. Jápmin ii leat šat, ii moraš, bárgun iige váivi. Buot mii lei ovdal, lea jávkan.” 5Son gii čohkká truvnnus, celkkii: “Geahča, mun dagan buot ođasin.” Son celkkii: “Čále, dát leat luohtehahtti ja duohta sánit.”