19 O bli hos meg

En salme om å få slippe å gå alene

Header 1410x30019

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.

Salmens følelse

Denne salmen er blitt en salme man nesten utelukkende forbinder med begravelser i Den norske kirke. Den passer også til bruk ellers i kirkeåret, men da kanskje helst i forbindelse med langfredag, eller en minnesamling ved allehelgensdag, eller helt mot slutten av kirkeåret.

Salmen ble skrevet på midten av 1800-tallet, hvor det var en debatt som omhandlet hvordan man kunne si at Gud finnes. Kunne Guds eksistens bevises? Det var i opplysningstiden der alt skulle argumenteres rasjonelt. Man lette etter konkrete beviser på alt, selv den Gud som ikke alltid er så lett å fatte eller forklare. Det er ikke sikkert denne salmen ble skrevet inn i denne debatten for å få frem et poeng, men den kan ses i sammenheng med debatten.

Hvordan fremstilles Gud i denne salmen? Hvordan kan vi vite at Gud er med oss, kan det kjennes eller argumenteres frem til? Hvordan vet vi at Gud gir trygghet?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Hva er trygghet?

Spørsmål til samtale: Hvordan beskrives trygghet i denne salmen? Hva er det salmedikteren er redd for tror du?

Aktivitet: Lag en liste over ting dere frykter. Hva er du redd for? Hva gjør du når du er redd/Hva gjorde du den gang du var redd? Lag en liste over gode ting å gjøre når man er redd. På hvilken måte kan Gud gjøre oss trygge? Trenger man Gud på en annen måte i Norge 2022 enn i Norge 1939? Er det forskjell på den hjelpen vi trenger i Norge i dag, kontra den hjelpen man trengte da?

Tekst til refleksjon: Vi menneskers største frykt burde kanskje vært døden? Det er en av de få tingene i livet vi absolutt er totalt fremmede for. Det finnes ingen rapport fra hva som skjer når man dør, bortsett fra det vi ser kroppslig. Gud overvinner dette fremmede og avsluttende for livet vårt . I påsken overvinner Jesus dødsrikets krefter og blir levende. Handlingen i denne salmen er trygghet når vi dør, og det å ikke være redd for døden.

Guds eksistens. Er Gud alltid den samme?

Tekst til refleksjon: Denne salmen slår fast at Gud ikke forandrer seg, men alltid er den samme. Hvorfor er det sånn at i så mange religioner er gudene ganske faste størrelser? Er denne uforanderligheten et uttrykk for perfeksjon (never change a winning team), eller er det vi mennesker som trenger en fast størrelse å se oss selv i forhold til?

Vi er skapt i Guds bilde, men vi er like fullt foranderlige. Hvis vi kan forandre oss, og vi kan skifte mening, begrenser vi da Gud når vi sier han er uforanderlig? Trekk frem storflommen og regnbuen, eller andre historier hvor Gud viser at han skifter mening.

Aktivitet: Gi konfirmantene i oppgave å bli kjent med guder i andre religioner og sammenlikn dem. La dem diskutere likheter og ulikheter mellom verdensreligionenes gudsbilder.

Tekst til refleksjon: Opplysningstidens deisme (rasjonell begrunnet aksept for at det finnes en guddom) hadde utfordret kristendommens monoteisme (troen på en åpenbart Gud), og selv om vi ikke vet noe om hvorvidt denne salmen ble skrevet med utgangspunkt i denne debatten, kan den likevel ses i sammenheng med den.

Opplysningstidens deismefilosofi, som hevdet at guddommen kun åpenbarte seg gjennom fornuften, kunne ikke tåle de kristnes personlige forhold til Gud. Like lite som den kunne tåle kristne forklaringer på ondskapens problem. Sist, men ikke minst, er salmen et trassig forsvar for oppstandelsen, som deistene også rettet sterk kritikk mot.

Den engelske originalteksten, Abide with me, er på åtte vers og fulgte i langt større grad opp åpningsstrofens individualistiske anslag, og rettet seg mot sjelens stridigheter. Den hadde i så måte mye til felles med Amazing grace. I Jensens versjon ble den helt og holdent redusert til en aftensang med fokus på at verden kan være et mørkt og vanskelig sted.

Salmen kan brukes som et utgangspunkt for å snakke om de sidene ved kristendommen som er krevende å stå for i et samfunn hvor ateismen har definisjonsmakten, ettersom ateismens kritikk av kristendommen har mange likhetstrekk med deismens. Det er også en god anledning til å minne om at kristendommen også var utsatt for kritikk på 1800-tallet (så vel som til alle andre tider), og at de tingene denne salmen trekker frem alltid har vært yndede angrepspunkt.


Bibelsteder

13Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14og de snakket om alt det som var skjedd. 15Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19«Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 25Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. 28De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. 29Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem. 30Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 33Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, 34og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 35Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.

Les i nettbibelen

19Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.»

Les i nettbibelen

55Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Les i nettbibelen

38For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirken, s. 12

Gud vår befrier, s. 22

Bibelen, s. 23

Bønn, s. 24

Døden og livet, s. 47

Ulike religioner og livssyn, s. 54


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.