Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

23

Levittenes inndeling og tjeneste

1 Da David var blitt gammel og mett av dager, satte han sin sønn Salomo til konge over Israel. 2 Så kalte han sammen alle høvdinger i Israel og prestene og levittene. 3 Det ble holdt manntall over levittene, alle som var tretti år eller mer, og tallet på menn var trettiåtte tusen. 4 Kongen sa: «Av disse skal tjuefire tusen lede arbeidet på Herrens hus, og seks tusen skal være tilsynsmenn og dommere. 5 Fire tusen skal vokte dørene, og fire tusen skal lovsynge Herren til toner fra de instrumentene jeg har fått laget til bruk ved lovsangen.»

6 David delte dem inn i skift etter Levi-sønnene Gersjon, Kehat og Merari. 7 Til Gersjon-sønnene hørte Ladan og Sjimi. 8 Ladans sønner var Jehiel, overhodet, og Setam og Joel, i alt tre. 9 Sjimis sønner var Sjelomot, Hasiel og Haran, i alt tre. De var overhodene for Ladans familier. 10 Sjimis sønner var Jahat, Sisa, Je'usj og Beria. Det var Sjimi-sønnene, fire i alt. 11 Jahat var overhode, så kom Sisa. Je'usj og Beria hadde ikke mange sønner; derfor ble de regnet som én familie, én tjenestegruppe.

12 Kehat-sønnene var Amram, Jishar, Hebron og Ussiel, fire i alt. 13 Amrams sønner var Aron og Moses. Aron ble skilt ut for at han og hans sønner til alle tider skulle innvie de høyhellige ting, gjøre offertjeneste for Herren og lyse velsignelse i hans navn til evig tid. 14 Men sønnene til gudsmannen Moses skulle regnes til Levis stamme. 15 Hans sønner var Gersjom og Elieser. 16 Gersjom hadde sønnen Sjubael, som var overhode. 17 Sønnen til Elieser, Rehabja, var også overhode. Elieser hadde ikke andre sønner, men Rehabjas sønner var meget tallrike. 18 Jishar hadde sønnen Sjelomit, som var overhode. 19 Blant Hebrons sønner var Jeria overhode; den andre var Amarja, den tredje Jahasiel og den fjerde Jekamam. 20 Blant Ussiels sønner var Mika overhode, og så kom Jisjia.

21 Merari-sønnene var Makli og Musji. Maklis sønner var Elasar og Kisj. 22 Da Elasar døde, var det ingen sønner etter ham, bare døtre, som ble gift med sine frender, sønnene til Kisj. 23 Musjis sønner var Makli, Eder og Jeremot, tre i alt. 24 Dette var Levi-sønnene, hver familie for seg, alle familienes overhoder som ble telt og nevnt ved navn, én for én. Det var de som gjorde arbeidet med tjenesten i Herrens hus, og det gjorde de fra tjueårsalderen og oppover.

25 David sa: «Herren, Israels Gud, har nå gitt sitt folk ro og vil bo i Jerusalem til evig tid. 26 Derfor trenger ikke levittene lenger å bære teltet og alle de gjenstander som hører med til tjenesten der.» 27 For det var etter Davids siste påbud at det ble holdt manntall over levittene, alle som var tjue år eller mer. 28 Deres oppgave var å hjelpe Aron-sønnene med tjenesten i Herrens hus. De skulle ha tilsyn med forgårdene og siderommene og med rengjøringen av alle hellige ting. Når det gjelder selve tjenesten i Guds hus, 29 skulle de sørge for skuebrødene, hvetemel til grødeofferet og leivene av usyret brød, for det som stekes på helle, og deigen som blir knadd; de skulle også passe på alle mål, både hulmål og lengdemål. 30 Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren og likeså hver kveld. 31 De skulle hjelpe til hver gang det ble båret fram brennoffer til Herren, på sabbatene, nymånedagene og høytidene. Så ofte som det var bestemt for dem, skulle de tre fram for Herren. 32 Slik skulle de sørge for tjenesten i møteteltet og helligdommen, den tjenesten som Aron-sønnene, deres brødre, tar seg av i Herrens hus.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.