Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

8

Benjamins ætt

1 Benjamin hadde fem sønner. Den eldste hette Bela, den andre Asjbel, den tredje Akrah, 2 den fjerde Noka og den femte Rafa. 3 Bela hadde sønnene Addar, Gera, Abihud, 4 Abisjua, Na'aman, Akoak, 5 Gera, Sjefufan og Huram. 6 Ehuds sønner, som var familieoverhoder blant innbyggerne i Geba, ble bortført til Manahat. 7 Det var Na'aman, Akia og Gera som førte dem bort. Disse sønnene til Ehud var Ussa og Akihud.

8 Sjaharajim fikk barn på Moab-sletten, etter at han hadde sendt fra seg konene Husjim og Ba'ara. 9 Med sin kone Hodesj fikk han sønnene Jobab, Sibja, Mesja, Malkam, 10 Jeus, Sokja og Mirma. Disse sønnene hans var familieoverhoder. 11 Med Husjim fikk han sønnene Abitub og Elpa'al. 12 Elpa'als sønner var Eber, Misjam og Sjemer. Det var han som bygde Ono og Lod med landsbyene som hørte til. 13 Beria og Sjema var familieoverhoder for dem som bodde i Ajjalon. De drev innbyggerne i Gat på flukt. 14 Akjo, Sjasjak og Jeremot, 15 Sebadja, Arad og Eder, 16 Mikael, Jisjpa og Joka var sønnene til Beria. 17 Sebadja, Mesjullam, Hiski, Heber, 18 Jisjmerai, Jislia og Jobab var sønnene til Elpa'al.

19 Jakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai, Silletai og Eliel, 21 Adaja, Beraja og Sjimrat var sønnene til Sjimi. 22 Jisjpan, Eber og Eliel, 23 Abdon, Sikri og Hanan, 24 Hananja, Elam og Antotia, 25 Jifdeja og Peniel var sønnene til Sjasjak. 26 Sjamsjerai, Sjeharja og Atalja, 27 Ja'aresja, Elia og Sikri var sønnene til Jeroham. 28 Alle disse var familieoverhoder, høvdinger for sine ætter; de bodde i Jerusalem.

29 I Gibeon bodde far til Gibeon; hans kone hette Ma'aka. 30 Hans eldste sønn var Abdon. Så kom Sur, Kisj, Ba'al og Nadab, 31 Gedor, Akjo og Seker. 32 Miklot fikk sønnen Sjima. Også disse bodde sammen med sine brødre i Jerusalem, rett imot brødrene. 33 Ner fikk sønnen Kisj, og Kisj var far til Saul. Saul fikk sønnene Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 34 Jonatans sønn var Meribba'al, og Meribba'al fikk sønnen Mika. 35 Mikas sønner var Piton, Melek, Tarea og Akas.

36 Akas fikk sønnen Joadda, og Joadda ble far til Alemet, Asmavet og Simri. Simri fikk sønnen Mosa, 37 og Mosa fikk Bina. Hans sønn var Rafa, hans sønn Elasa og hans sønn Asel. 38 Asel hadde seks sønner, og dette er navnene deres: Asrikam, Bokeru, Ismael, Sjearja, Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Asel. 39 Sønnene til hans bror Esjek var Ulam, den eldste, Je'usj, den andre, og Elifelet, den tredje. 40 Ulams sønner var djerve krigere og bueskyttere. De hadde mange sønner og sønnesønner, hundre og femti i alt. Alle disse var av Benjamins ætt.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.