Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

9 

1 Slik ble alle israelitter ført inn i ættelister, og de er skrevet opp i boken om Israels konger.

Jerusalems innbyggere

Etter at judeerne på grunn av sin utroskap var blitt bortført til Babylonia, 2 var det vanlige israelitter som først slo seg ned i byene og overtok deres eiendommer, og dessuten prester, levitter og tempeltjenere. 3 I Jerusalem bodde nå noen av Judas sønner, av Benjamins sønner og av Efraims og Manasses sønner: 4 Utai, sønn av Ammihud, sønn av Omri, sønn av Imri, sønn av Bani, en av sønnene til Peres, Judas sønn; 5 av Sjelas sønner: Asaja, den førstefødte, og sønnene hans; 6 av Serahs sønner: Je'uel; brødrene deres var i alt seks hundre og nitti mann; 7 av Benjamins sønner: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Hodavja, sønn av Hassenua, 8 Jibneja, sønn av Jeroham, Ela, sønn av Ussi, Mikris sønn, Mesjullam, sønn av Sjefatja, sønn av Re'uel, Jibnias sønn, 9 og deres brødre, ætt for ætt, ni hundre og femtiseks i alt, og alle disse menn var overhoder for sine familier.

10 Av prestene: Jedaja, Jojarib og Jakin, 11 Asarja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub, som var den øverste i Guds hus, 12 Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pasjkur, Malkias sønn, Masai, sønn av Adiel, sønn av Jaksera, sønn av Mesjullam, sønn av Mesjillemot, Immers sønn, 13 og deres brødre, overhoder for sine familier, ett tusen sju hundre og seksti i alt, menn som var dyktige til å gjøre tjeneste i Guds hus.

14 Av levittene: Sjemaja, sønn av Hasjub, sønn av Asrikam, sønn av Hasjabja, en av Meraris sønner, 15 Bakbakkar, Heresj, Galal og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sikri, Asafs sønn, 16 Obadja, sønn av Sjemaja, sønn av Galal, Jedutuns sønn, og Berekja, sønn av Asa, Elkanas sønn, som bodde i Netofa-mennenes landsbyer.

17 Portvaktene var: Sjallum, Akkub, Talmon, Akiman og deres brødre. Sjallum var den øverste av dem. 18 De har fremdeles sin plass ved Kongeporten mot øst. Det er de som holder vakt i levittenes leirer. 19 Sjallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, Korahs sønn, og hans brødre Korah-sønnene, som hørte til hans familie, gjorde tjeneste som vakter ved tersklene til teltet, likesom deres fedre hadde holdt vakt ved inngangen til Herrens leir. 20 Pinhas, sønn av Elasar, hadde vært leder for dem. Herren var med ham. 21 Sakarja, sønn av Mesjelemja, var dørvokter ved inngangen til møteteltet.

22 Alle disse som var utvalgt til å holde vakt ved tersklene, var til sammen to hundre og tolv mann. De var innført i ættelistene etter de landsbyene de var fra. David og seeren Samuel hadde innsatt dem i tjenesten fordi de var pålitelige. 23 De og sønnene deres skulle holde vakt ved portene til Herrens hus, ved teltboligen. 24 På fire sider skulle dørvokterne stå på post, i øst, vest, nord og sør. 25 Deres brødre, som bodde ute i sine landsbyer, skulle fra tid til annen komme og hjelpe dem i sju dager. 26 De fire lederne for portvaktene gjorde stadig tjeneste; de hørte til levittene. De hadde også tilsyn med siderommene og skattkamrene i Guds hus. 27 De tilbrakte natten omkring Guds hus; for det var deres plikt å holde vakt og å åpne portene hver morgen.

28 Noen av dem hadde tilsyn med de redskaper som ble brukt ved gudstjenesten. De skulle telle dem både når de bar dem inn, og når de bar dem ut. 29 Andre var satt til å passe på de vanlige karene og de hellige kar og hvetemelet, vinen, oljen, røkelsen og balsamoljen. 30 Men det var noen av prestene som laget salve av balsamen. 31 Mattitja, en av levittene, den eldste sønnen til Sjallum av Korah-ætten, var betrodd den oppgaven. 32 Og noen av deres brødre fra Kehat-ætten hadde ansvaret for skuebrødene, som de skulle legge fram hver sabbat. 33 Så var det tempelsangerne, overhoder for levittiske familier. De hadde sin særskilte plass i siderommene; for de måtte gjøre tjeneste både dag og natt. 34 Dette var overhodene for levittenes familier, innført som overhoder i ættelistene. De bodde i Jerusalem.

35 I Gibeon bodde far til Gibeon, Je'uel; hans kone hette Ma'aka. 36 Hans eldste sønn var Abdon. Så kom Sur, Kisj, Ba'al, Ner, Nadab, 37 Gedor, Akjo, Sakarja og Miklot. 38 Miklot fikk sønnen Sjima. Også disse bodde sammen med sine brødre i Jerusalem, rett imot brødrene. 39 Ner fikk sønnen Kisj, og Kisj var far til Saul. Saul fikk sønnene Jonatan, Malkisjua, Abinadab og Esjba'al. 40 Jonatans sønn var Meribba'al, og Meribba'al fikk sønnen Mika. 41 Mikas sønner var Piton, Melek, Tarea og Akas. 42 Akas fikk sønnen Jara, og Jara ble far til Alemet, Asmavet og Simri. Simri fikk sønnen Mosa, 43 og Mosa fikk Bina. Hans sønn var Refaja, hans sønn Elasa og hans sønn Asel. 44 Asel hadde seks sønner, og dette er navnene deres: Asrikam, Bokeru, Ismael, Sjearja, Obadja og Hanan. Alle disse var sønner av Asel.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.