Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Neste kapittel >

Adams ætt
1Adam, Set, Enosj;  2 Kenan, Mahalalel, Jared;  3 Enok, Metusjalah, Lamek;  4 Noah, Sem, Kam og Jafet.
   
 5 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.  6 Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma.  7 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
   
 8 Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan.  9 Kusj fikk sønnene Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan. 10 Kusj fikk også sønnen Nimrod. Han var den første som fikk stort herrevelde på jorden. 11 Misrajim ble ættefar til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, 12 patruserne og kaslukerne, de som filisterne stammer fra, og kaftorerne.
   
13 Kanaan ble far til Sidon – det var hans eldste sønn – og til Het. 14 Fra ham stammer også jebusittene, amorittene, girgasjittene, 15 hevittene, arkittene, sinittene, 16 arvadittene, semarittene og hamatittene.
   
17 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Masj. 18 Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber. 19 Eber fikk to sønner. Den ene hette Peleg; for i hans dager ble menneskene spredt ut over jorden. Hans bror hette Joktan. 20 Joktan ble far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan.
   
24 Ætlinger av Sem var Arpaksjad, Sjelah, 25 Eber, Peleg, Re’u, 26 Serug, Nakor, Tarah 27 og Abram, det er Abraham.
   

Abrahams ætt
28 Abrahams sønner var Isak og Ismael. 29 Dette er deres ætlinger: Nebajot var Ismaels eldste sønn. Han hadde også sønnene Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var Ismaels ætlinger.
   
32 Ketura, Abrahams medhustru, fikk sønnene Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Joksjans sønner var Saba og Dedan. 33 Og Midjans sønner var Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda’a. Alle disse var Keturas etterkommere.
   
34 Abraham fikk sønnen Isak. Isaks sønner var Esau og Israel. 35 Esaus sønner var Elifas, Re’uel, Je’usj, Jalam og Korah. 36 Elifas fikk sønnene Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37 Re’uels sønner var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38 Se’irs sønner var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. 39 Lotans sønner var Hori og Homam, og Lotans søster var Timna. 40 Sjobals sønner var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Og Sibons sønner var Ajja og Ana. 41 Ana hadde sønnen Disjon, og Disjons sønner var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42 Esers sønner var Bilhan, Sa’avan og Ja’akan. Disjans sønner var Us og Aran.
   

Konger og høvdinger i Edom
43 Dette er de kongene som regjerte i Edom før det var noen konge i Israel: Bela, Beors sønn; hans by hette Dinhaba. 44 Da Bela døde, ble Jobab, sønn av Serah fra Bosra, konge etter ham. 45 Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman konge etter ham. 46 Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på Moab-marken. Hans by hette Avit. 47 Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 48 Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved Eufrat konge etter ham. 49 Da Saul døde, ble Ba’al-Hanan, sønn av Akbor, konge etter ham. 50 Da Ba’al-Hanan døde, ble Hadad konge etter ham. Hans by hette Pa’u, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Mesahabs datter.
   
51 Da Hadad var død, rådde disse stammehøvdingene i Edom: høvdingene i Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel og Iram. Dette var stammehøvdingene i Edom.
   
Neste kapittel >