Respons ga endringer i Bibel 2024

Etter en god offentlig prosess har nå flere av innspillene på forslagene til Bibel 2024 blitt hørt og ført til gode justeringer av oversettelsen av flere sentrale bibelvers.

Skinn-bibel på et trebord

Bibelselskapet er svært godt fornøyd med tilbakemeldinger og respons på Bibel 2024. Bibelselskapets ledelse og oversettelsesutvalg (OU) ønsker åpenhet omkring arbeidet med å oversette Bibelen.

Derfor har utdrag fra den nye bibelteksten blitt lagt fram for offentligheten før teksten skal publiseres i sin helhet. En slik fremgangsmåte førte til endringer i bibelutgaven fra 2011 – og det har ført til endringer i den reviderte bibelutgaven som skal publiseres i 2024.

Justert ordlyd i Johannes 3,16

Vi har fått tilbakemeldinger på forslaget til ny tekst i Joh 3,16. Flere har opplevd at uttrykket «gå til grunne» betyr «ikke eksistere lenger». Dette snevrer inn betydningen av den greske teksten, noe som har gjort det nødvendig for OU å se på teksten på nytt. I andre tekster er samme ord oversatt med «miste» eller «gå tapt».

I Joh 10,28 sier Jesus i Bibel 2011-teksten: «Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt.» Her er samme greske ord brukt. Derfor er Joh 3,16 endret tilsvarende:

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv.»

Bibel 2024 - Joh 3,16

Bibelspråket blir norsk ‒ fra «kjød» til «kjøtt»

«Ordet ble kjød» het det i 1930-oversettelsen av Joh 1,14. Det greske ordet sarx viser der til mennesket som fysisk skapning. Nå er «kjød» fornorsket til «kjøtt», også når det handler om inkarnasjonen – at Gud blir menneske av kjøtt og blod.

Forutsetningen for ordene i Johannes-evangeliet om å «spise Menneskesønnens kjøtt (gresk: sarx) og drikke hans blod (gresk: haima)», er nettopp at Ordet er blitt sarx (Joh 6,53‒56). I denne sammenhengen betoner ordet den fysiske siden av mennesket. Inkarnasjonen, det at Guds Ord blir «kjøtt», er også forutsetningen for det Paulus skriver om at Gud gjennom Jesus har tatt et oppgjør med synden «i kjøttet» (Rom 8,3).

Fra «bror» til «bror og søster»

Det greske ordet adelfos i flertall omfatter i mange bibeltekster både menn og kvinner. I Bibel 2011 ble det norske ordet «søsken» brukt for å tydeliggjøre dette de stedene hvor den greske teksten er inkluderende.

I den reviderte teksten er også entallsformen oversatt inkluderende. Det gjelder tekster hvor det ut fra sammenhengen er klart at både menn og kvinner er inkludert, for eksempel i Bergprekenen. Dette er i tråd med en lang bibeloversetter-tradisjon i De forente bibelselskaper, UBS. Men også i oppfordringen til konkret omsorg i Jakobs brev må ordet forstås inkluderende:

Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger?

Bibel 2024 - Jak 2,15‒16

I noen slike tekster har man fortsatt valgt å bruke «bror» alene av språklige grunner. Her kan «bror» leses som et inkluderende eksempel i lys av de stedene som nå er endret.

Ny runde om bruken av ordet «slave»

Ordet «slave» er kjent fra tidligere bibeloversettelser. Det hebraiske ordet i Det gamle testamentet oversettes med både «slave» og «tjener» ut fra sammenhengen. Det tilsvarende greske ordet i Det nye testamentet brukes ofte om mennesker som lever i slaveri. Men noen ganger brukes det som et bilde på det å tilhøre Gud. Skal det da oversettes «slave» eller «tjener»?

Høringen med Bibel 2024 har vist at det norske ordet «slave» gir negative assosiasjoner. Dette har igjen vist at vi står ved et viktig punkt i revisjonsarbeidet, som krever mer tid. Som en konsekvens har styret bedt om at OU går en ekstra runde med de tekstene hvor slave-begrepet brukes for å betegne forholdet til Gud eller Jesus Kristus.

Her ser vi også viktigheten av en åpen prosess, der det blir diskusjon om teksten. Vi tar til etterretning at dette er et krevende arbeid. Bibeloversettelse er ofte å kjempe med teksten for å finne de riktige ordene som kommuniserer tekstens innhold i vår tid. Derfor er det også nødvendig med diskusjoner og brytninger mellom en faglig, akademisk fortolkning av de bibelske kildetekstene og hva mottakerne faktisk hører i den ferdig formulerte teksten på norsk.

Kontakt Oss