Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

11

David blir konge og inntar Jerusalem

1 Hele Israel kom sammen hos David i Hebron og sa: «Du vet, vi er av samme kjøtt og blod som du. 2 Allerede for lenge siden, da Saul var konge, var det du som førte Israel både ut i striden og hjem igjen. Herren din Gud har sagt til deg: Du skal være hyrde for mitt folk Israel, du skal være fyrste over Israel.»

3 Så kom alle Israels eldste til kongen i Hebron. David sluttet en pakt med dem der for Herrens åsyn. Og de salvet David til konge over Israel, etter det ord Herren hadde talt gjennom Samuel.

4 David og hele Israel drog nå til Jerusalem – det er Jebus; der bodde jebusittene. 5 Innbyggerne i Jebus sa til David: «Her kommer du aldri inn!» Men David inntok Sion-borgen, som nå heter Davids-byen. 6 David sa: «Den som først feller en jebusitt, skal være høvding og fører.» Joab, Serujas sønn, kom først opp, og han ble høvding. 7 David slo seg ned i borgen; derfor kalte de den Davids-byen. 8 Han bygde byen rundt omkring, fra Millo og utover. Og Joab bygde opp igjen resten av byen. 9 David fikk større og større makt, for Herren, Allhærs Gud, var med ham.

Davids krigere

10 Dette er de fremste blant Davids krigere. Sammen med hele Israel gav de hans kongedømme sterk støtte, så de fikk gjort ham til konge etter Herrens ord om Israel. 11 Davids krigere var: Først Jasjobam av Hakmon-ætten, som var høvding for de tre. Det var han som svinget spydet over tre hundre falne på én gang. 12 Etter ham kommer Elasar, sønn av Dodo fra Akoak. Han var en av de tre heltene. 13 Han var med David ved Pas-Dammim da filisterne hadde samlet seg til strid. Det var en tett byggåker der, og da folket flyktet for filisterne, 14 stilte han seg opp midt i åkeren og vernet den. Han hogg løs på filisterne, og Herren hjalp ham til en stor seier.

15 En gang drog tre av de tretti høvdingene ned over berget til David som var i hulen ved Adullam. Filisterhæren lå i leir i Refa'im-dalen. 16 David holdt den gang til i fjellborgen, og filisternes forpost var i Betlehem. 17 Da fikk David stor lyst på vann og sa: «Hvem vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten i Betlehem?» 18 De tre heltene brøt seg gjennom filisterleiren. De øste opp vann fra brønnen ved byporten i Betlehem og kom til David med det. Men han ville ikke drikke det. Han øste det ut for Herrens ansikt 19 og sa: «Gud fri meg fra å gjøre noe slikt! Skulle jeg drikke blodet av disse mennene som våget livet da de hentet vann?» Og han ville ikke drikke. – Dette gjorde de tre heltene.

20 Absjai, bror til Joab, var høvding over de tretti. En gang svinget han spydet over tre hundre falne, og han fikk et stort navn blant de tretti. 21 Han var høyt aktet blant de tretti og ble deres høvding, men han kom ikke opp mot de tre.

22 Benaja, sønn av Jojada, fra Kabse'el, var en mektig mann og gjorde mange storverk. Han slo i hjel de to kjempene fra Moab. En dag det hadde snødd, gikk han ned i en brønn og drepte en løve. 23 Han felte også en kjempestor egypter som var fem alen høy. Egypteren hadde et spyd, så tykt som en vevbom, i hånden. Men Benaja gikk imot ham med en stav, rev spydet ut av hånden på egypteren og drepte ham med hans eget spyd. 24 Dette gjorde Benaja, sønn av Jojada, og han fikk et stort navn blant de tretti krigerne. 25 Han var høyt aktet blant de tretti, men han kom ikke opp mot de tre. David satte ham over livvakten sin.

26 De djerveste krigerne var: Asael, bror til Joab; Elkanan, sønn av Dodo fra Betlehem; 27 Sjammot fra Harod; Heles fra Pelet; 28 Ira, sønn av Ikkesj, fra Tekoa; Abieser fra Anatot; 29 Sibbekai fra Husja; Ilai fra Akoak; 30 Mahrai fra Netofa; Heled, sønn av Ba'ana, fra Netofa; 31 Itai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamin; Benaja fra Piraton; 32 Hurai fra Ga'asj-dalene; Abiel fra Bet-Araba; 33 Asmavet fra Bakurim; Eljakba fra Sja'albon; 34 Hasjem-sønnene fra Gison; Jonatan, sønn av Sjage, fra Harar; 35 Akiam, sønn av Sjarar, fra Harar; Elifal, sønn av Ur; 36 Hefer fra Mekera; Akia fra Pelon; 37 Hesro fra Karmel; Na'arai, sønn av Esbai; 38 Joel, bror til Natan; Mibhar, sønn av Hagri; 39 Selek fra Ammon; Nakrai fra Be'erot, våpensveinen til Joab, sønn av Seruja; 40 Ira fra Jattir; Gareb fra Jattir; 41 Uria, hetitten; Sabad, sønn av Aklai; 42 Adina, sønn av Sjisa, fra Ruben, høvding over Ruben-sønnene, og tretti mann med ham; 43 Hanan, sønn av Ma'aka; Josjafat fra Mitne; 44 Ussia fra Asjtera; Sjama og Je'iel, sønner av Hotam fra Aroer; 45 Jediael, sønn av Sjimri, og hans bror Joka fra Tis; 46 Eliel fra Mahanajim, Jeribai og Josjavja, Elna'ams sønner, og Jitma fra Moab; 47 Eliel, Obed og Ja'asiel fra Soba.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.