Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

26

Portvaktene

1 Portvaktene var også inndelt i skift. Til Korah-sønnene hørte Mesjelemja, Kores sønn, av Asaf-ætten. 2 Mesjelemja hadde disse sønnene: Sakarja var den eldste, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjerde, 3 Elam den femte, Johanan den sjette og Eljoenai den sjuende.

4 Obed-Edom hadde disse sønnene: Sjemaja var den eldste, Josabad den andre, Joak den tredje, Sakar den fjerde, Netanel den femte, 5 Ammiel den sjette, Jissakar den sjuende og Peulletai den åttende; for Gud hadde velsignet ham. 6 Hans sønn Sjemaja fikk også sønner, som ble ledende i sin familie; for de var dyktige menn. 7 Dette er Sjemajas sønner: Otni, Refael og Obed, Elsabad og hans brødre Elihu og Semakja, som var dyktige menn. 8 Alle disse var Obed-Edoms etterkommere; både de og deres sønner og deres brødre var dyktige og sterke menn, skikket til tjenesten. I alt hadde Obed-Edom sekstito etterkommere.

9 Mesjelemja hadde også sønner og brødre, dyktige menn, atten i alt. 10 Hosa som hørte til Merari-ætten, hadde disse sønnene: Sjimri var overhode; han var ikke den eldste sønnen, men faren satte ham likevel til overhode; 11 Hilkia var den andre, Tebalja den tredje og Sakarja den fjerde. I alt hadde Hosa tretten sønner og brødre.

12 Disse skiftene av portvakter, overhodene likeså vel som deres brødre, skulle gjøre vakttjeneste i Herrens hus. 13 De kastet lodd om hver enkelt port, familie etter familie, både små og store. 14 Loddet for østporten falt på Sjelemja. De kastet også lodd for hans sønn Sakarja, som var en klok rådgiver, og nordporten tilfalt ham. 15 Obed-Edom fikk sørporten og hans sønner lagerrommet. 16 Sjuppim og Hosa fikk vestsiden med Sjalleket-porten, der hovedveien går oppover. Slik stod den ene vaktpost etter den andre. 17 På østsiden stod seks levitter; på nordsiden stod fire hver dag, på sørsiden fire hver dag og ved lagerhuset to og to. 18 Ved den åpne plassen mot vest stod fire ved veien og to ved selve plassen. 19 Dette var skiftene av portvakter, som hørte til Korah-sønnene og Merari-sønnene.

Tilsynsmenn og dommere

20 Noen av levittene, brødre av portvaktene, hadde tilsyn med skattene i Guds hus og de gavene som var viet til Herren. 21 Blant Ladans sønner, som gjennom Ladan stammet fra Gersjon-sønnene, var det Jehiel-sønnene som var overhoder for Ladans familier. 22 To av dem, Setam og hans bror Joel, hadde tilsyn med skattene i Herrens hus. 23 Andre hørte til Amrams, Jishars, Hebrons og Ussiels sønner. 24 Blant dem var Sjubael, sønn av Gersjom, sønnen til Moses; han var øverste tilsynsmann over skattene. 25 Hans frender av Eliesers ætt var Rehabja, sønn av Elieser, hans sønn Jesaja, hans sønn Joram, hans sønn Sikri og hans sønn Sjelomot. 26 Denne Sjelomot og hans brødre hadde tilsyn med de skattene som var viet til Herren, de hellige gavene som de hadde gitt, både kong David, familieoverhodene blant tusenmannsførerne, hundremannsførerne og de andre hærførerne. 27 Av det byttet de tok i krigen, hadde de innviet noe for å sette i stand Herrens hus. 28 Også alt det som seeren Samuel, Saul, sønn av Kisj, Abner, sønn av Ner, og Joab, sønn av Seruja, hadde innviet, alle de hellige gavene, hadde Sjelomot og hans brødre tilsyn med.

29 Av Jishar-ætten ble Kenanja og hans sønner satt til å ta seg av de verdslige gjøremål i Israel, som tilsynsmenn og dommere. 30 På vestsiden av Jordan var Hasjabja og hans brødre av Hebron-ætten, ett tusen sju hundre dyktige menn, satt til å utføre alt som hørte med til Herrens gjerning og kongens tjeneste i Israel. 31 Til Hebron-ætten hørte også Jeria, som var overhode for Hebron-sønnenes ætter og familier. I Davids førtiende regjeringsår ble det gjort en undersøkelse, og da viste det seg at det fantes dyktige stridsmenn blant dem i Jaser i Gilead. 32 Jerias frender, to tusen sju hundre dyktige menn, var også familieoverhoder. Kong David satte dem over Rubens, Gads og halvparten av Manasses stamme til å ta seg av alt som skulle gjøres i Guds og kongens tjeneste.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.