Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

27

Davids hærførere

1 Dette er tallet på israelittenes familieoverhoder, på tusenmannsførerne, hundremannsførerne og tilsynsmennene som tjente kongen i alt som hadde med hæravdelingene å gjøre. Hele året arbeidet disse avdelingene i skift, en måned om gangen, og hver av dem var på tjuefire tusen mann.

2 Over den første avdelingen, som gjorde tjeneste i den første måneden, stod Jasjobam, sønn av Sabdiel, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 3 Han stammet fra Peres og var øverstkommanderende over alle hærførerne som gjorde tjeneste i den første måneden. 4 Over den hæravdelingen som gjorde tjeneste i den andre måneden, stod Dodai fra Akoak. Miklot var en av førerne i hans avdeling, og den var på tjuefire tusen mann. 5 Den tredje hærføreren, han som gjorde tjeneste i den tredje måneden, var Benaja, sønn av presten Jojada. Han var øverstkommanderende i avdelingen, og den var på tjuefire tusen mann. 6 Denne Benaja var en helt blant de tretti høvdingene, og han stod i spissen for dem. Hans sønn Ammisabad hørte også med til hans avdeling.

7 Den fjerde hærføreren, han som gjorde tjeneste i den fjerde måneden, var Asael, bror av Joab, og etter ham hans sønn Sebadja; og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 8 Den femte, han som gjorde tjeneste i den femte måneden, var hærføreren Sjamhut av Serah-ætten, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 9 Den sjette, han som gjorde tjeneste i den sjette måneden, var Ira, sønn av Ikkesj fra Tekoa, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 10 Den sjuende, han som gjorde tjeneste i den sjuende måneden, var Heles fra Pelet, av Efraims stamme, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 11 Den åttende, han som gjorde tjeneste i den åttende måneden, var Sibbekai av Husja-ætten, en av Serah-sønnene, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 12 Den niende, han som gjorde tjeneste i den niende måneden, var Abieser fra Anatot, av Benjamins stamme, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 13 Den tiende, han som gjorde tjeneste i den tiende måneden, var Mahrai fra Netofa, av Serah-ætten, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 14 Den ellevte, han som gjorde tjeneste i den ellevte måneden, var Benaja fra Piraton, av Efraims stamme, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann. 15 Den tolvte, han som gjorde tjeneste i den tolvte måneden, var Heldai fra Netofa, av Otniels ætt, og hans avdeling var på tjuefire tusen mann.

Stammehøvdinger og embetsmenn

16 Høvdingene for Israels stammer var: for Ruben-sønnene Elieser, sønn av Sikri; for Simeon-sønnene Sjefatja, sønn av Ma'aka; 17 for Levi Hasjabja, sønn av Kemuel; for Aron Sadok; 18 for Juda Elihu, en av brødrene til David; for Jissakar Omri, sønn av Mikael; 19 for Sebulon Jisjmaja, sønn av Obadja; for Naftali Jerimot, sønn av Asriel; 20 for Efraimsønnene Hosea, sønn av Asasja; for den ene halvparten av Manasses stamme Joel, sønn av Pedaja; 21 for den andre halvparten av Manasses stamme, den i Gilead, Jiddo, sønn av Sakarja; for Benjamin Ja'asiel, sønn av Abner; 22 for Dan Asarel, sønn av Jeroham. Dette var høvdingene for Israels stammer.

23 David tok ikke tallet på dem som var under tjue år; for Herren hadde sagt at han ville la israelittene bli tallrike som stjernene på himmelen. 24 Joab, sønn av Seruja, begynte å telle, men fullførte det ikke. Guds vrede kom over Israel for dette, og tallet ble ikke ført opp i kong Davids årbøker.

25 Asmavet, sønn av Adiel, hadde tilsyn med kongens skatter, og Jonatan, sønn av Ussia, med lagrene ute på landet, i byer, landsbyer og festningstårn. 26 Esri, sønn av Kelub, hadde tilsyn med dem som arbeidet på marken og dyrket jorden. 27 Sjimi fra Rama så til med vingårdene og Sabdi fra Sjefam med lagrene av vin som fantes i vingårdene. 28 Ba'al-Hanan fra Geder hadde tilsyn med oliventrærne og morbærtrærne i Sjefela og Joasj med lagrene av olje. 29 Sjitrai fra Saron så til med storfeet som beitet i Saron, og Sjafat, sønn av Adlai, med storfeet i dalene, 30 Obil fra Ismael med kamelene, Jekdeja fra Meronot med eslene, 31 og Jasis, hagritten, med småfeet. Alle disse var tilsynsmenn over kong Davids eiendommer.

32 Jonatan, Davids farbror, var hans rådgiver. Han var en klok og skriftkyndig mann. Jehiel av Hakmon-ætten tok seg av kongens sønner. 33 Akitofel var kongens rådgiver, og Husjai av Arak-ætten var hans venn. 34 Akitofels ettermann var Jojada, sønn av Benaja, og så Ebjatar. Joab var kongens hærfører.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.