Gå til forsiden

Første Mosebok

36

Esaus ætt

1 Dette er ætten til Esau, som også kalles Edom. 2 Esau tok seg koner blant Kanaans døtre: Ada, datter av hetitten Elon, Oholibama, datter av Ana, sønn til hevitten Sibon, 3 og Basmat, Ismaels datter, søster til Nebajot. 4 Med Ada fikk Esau sønnen Elifas og med Basmat Re'uel; 5 og med Oholibama fikk han Je'usj, Jalam og Korah. Dette var de sønnene som Esau fikk i Kanaan.

6 Esau tok sine koner, sine sønner og døtre og hele husstanden sin, buskapen, alle sine husdyr, og alle eiendelene han hadde samlet seg i Kanaan, og drog til Se'ir-landet, bort fra Jakob, sin bror. 7 For de hadde så mye fe at de ikke kunne bo sammen. Det landet de hadde bodd i som innflyttere, kunne ikke romme dem, så stor som buskapen deres var. 8 Esau slo seg da ned i Se'ir-fjellene; Esau, det er Edom.

9 Dette er ætten til Esau, stamfar til edomittene i fjell-landet Se'ir. 10 Her er navnene på Esaus sønner: Elifas, sønn av Esaus kone Ada, og Re'uel, sønn av Esaus kone Basmat. 11 Sønnene til Elifas var Teman, Omar, Sefo, Gatam og Kenas. 12 Elifas, sønn av Esau, hadde også en medhustru som hette Timna, og med henne fikk han sønnen Amalek. Det var etterkommerne etter Esaus kone Ada. 13 Og dette er sønnene til Re'uel: Nahat, Serah, Sjamma og Missa. Det var etterkommerne etter Esaus kone Basmat. 14 Og dette er de sønnene Esau fikk med sin kone Oholibama, datter av Ana, sønn til hevitten Sibon: Je'usj, Jalam og Korah.

15 Dette er stammehøvdingene i Esaus ætt: Sønnene til Elifas, Esaus eldste sønn, var høvdingene Teman, Omar, Sefo, Kenas, 16 Korah, Gatam og Amalek. Det er de høvdingene som stammer fra Elifas i Edom. De er Adas etterkommere. 17 Og dette er sønnene til Re'uel, Esaus sønn: høvdingene Nahat, Serah, Sjamma og Missa. Det er de høvdingene som stammer fra Re'uels ætt i Edom. De er etterkommere etter Esaus kone Basmat. 18 Og dette er sønnene til Esaus kone Oholibama: høvdingene Je'usj, Jalam og Korah. Det er de høvdingene som stammer fra Esaus kone Oholibama, datter til Ana. 19 Dette var Esaus – det er Edoms – sønner og de høvdingene som stammer fra dem.

20 Dette er sønnene til horitten Se'ir, som bodde i landet før: Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, 21 Disjon, Eser og Disjan. Det er horittenes høvdinger, Se'irs sønner i Edom. 22 Lotans sønner var Hori og Heman, og hans søster var Timna. 23 Dette er Sjobals sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefo og Onam. 24 Dette er Sibons sønner: Ajja og Ana. Det er den Ana som fant de varme kildene i ødemarken, mens han gjette sin far Sibons esler. 25 Dette er barna til Ana: Disjon og datteren Oholibama. 26 Og dette er Disjons sønner: Hemdan, Esjban, Jitran og Keran. 27 Dette er Esers sønner: Bilhan, Sa'avan og Akan. 28 Og dette er Disjans sønner: Us og Aran.

29 Dette er horittenes stammehøvdinger: høvdingene Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, 30 Disjon, Eser og Disjan. Det var horittenes høvdinger i Se'ir, stamme for stamme.

31 Dette er de kongene som rådde i Edom før det var noen konge i Israel: 32 Bela, Beors sønn, var konge i Edom, og hans by hette Dinhaba. 33 Da Bela døde, ble Jobab, Serahs sønn, fra Bosra, konge etter ham. 34 Da Jobab døde, ble Husjam fra Teman konge etter ham. 35 Da Husjam døde, ble Hadad, sønn av Bedad, konge etter ham. Det var han som slo midjanittene på Moab-marken. Hans by hette Avit. 36 Da Hadad døde, ble Samla fra Masreka konge etter ham. 37 Da Samla døde, ble Saul fra Rehobot ved Eufrat konge etter ham. 38 Da Saul døde, ble Ba'al-Hanan, sønn av Akbor, konge etter ham. 39 Da Ba'al-Hanan, sønn av Akbor, døde, ble Hadar konge etter ham. Hans by hette Pa'u, og hans kone hette Mehetabel. Hun var datter av Matred, Mesahabs datter.

40 Dette er navnene på Esaus stammehøvdinger, nevnt etter deres ætter, bosteder og navn: høvdingene Timna, Alva, Jetet, 41 Oholibama, Ela, Pinon, 42 Kenas, Teman, Mibsar, 43 Magdiel og Iram. Dette var Edoms stammehøvdinger, etter deres bosteder i det landet de eide. Og dette var ætten til Esau, som ble edomittenes stamfar.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.