Lukas-veien

Lukas-veien følger det internasjonale sporet gjennom Bibelen og viser at troen på Jesus er for alle folkeslag. Leseplanen starter med at en leser gjennom Evangeliet etter Lukas. Dette evangeliet er skrevet for ikke-jødiske lesere, av en forfatter som trolig heller ikke var jøde. Leseplanen går gjennom mange av brevene i Det nye testamentet som ble skrevet da troen spredte seg til stadig nye områder i Romerriket: til byene i dagens Tyrkia og Hellas, og til hovedstaden i det romerske imperiet.

Lukas-veien hjelper oss å forstå kristendommen som en verdensvid religion. Tekstene i denne leseplanene vil hjelpe oss å se oss selv som et verdensvidt fellesskap av mennesker, uten etniske og geografiske skillelinjer.

Headerbilde som sier: "Veier gjennom Bibelen"

Slik gjør du det:

Nedenfor finner du starten på alle bøkene i denne leseplanen. Det er hele de bibelske bøkene som skal leses, ikke bare de utsnittene du ser her.

For å komme videre til hele teksten i hver bok, klikk på teksten "Les i nettbibelen" under tittelen på den aktuelle boka.

Evangeliet etter Lukas

Lukas 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Apostlenes Gjerninger

Apostlenes gjerninger 1,1-3

Les i nettbibelen.

1I min første bok, gode Teofilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte, fra han begynte 2og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved Den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. 3Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til.

Andre Mosebok 1-20

2. Mosebok 1,1-6

Les i nettbibelen.

1Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt; de kom sammen med Jakob, hver med sin husstand: 2Ruben, Simon, Levi og Juda, 3Jissakar, Sebulon og Benjamin, 4Dan og Naftali, Gad og Asjer. 5Det var i alt sytti personer som stammet fra Jakob. Josef var allerede i Egypt. 6Så døde Josef og alle brødrene hans og hele dette slektsleddet.

Jona

Jona 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Herrens ord kom til Jona, sønn av Amittai: 2«Stå opp, gå til storbyen Ninive og rop ut over byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt.» 3Da sto Jona opp for å flykte til Tarsis, bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen og gikk ned i båten. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren.

Paulus' første brev til tessalonikerne

1. Tessaloniker 1,1-5

Les i nettbibelen.

1Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika, i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Nåde og fred være med dere! 2Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. 3For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. 4Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. 5For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved Den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere; vi tenkte bare på dere.

Paulus' andre brev til tessalonikerne

2. Tessaloniker 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Tessalonika, i Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus: 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er. For troen deres vokser seg stadig rikere, og kjærligheten dere har til hverandre, blir større hos hver og en av dere. 4Når vi forteller om dere i Guds menigheter, kan vi derfor være stolte over den utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og trengsler dere må tåle.

Paulus' brev til galaterne

Galaterne 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, apostel, ikke utsendt av mennesker eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus og av Gud, vår Far, som reiste ham opp fra de døde – 2jeg, Paulus, og alle mine søsken her hilser menighetene i Galatia: 3Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, 4han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss ut fra den onde tiden vi nå lever i.

Paulus' brev til efeserne

Efeserne 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige *i Efesos•, de troende i Kristus Jesus. 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen. 4I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet

Paulus' brev til filipperne

Filipperne 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner: 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, 4og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede.

Paulus' brev til romerne

Romerne 1,1-5

Les i nettbibelen.

1Paulus, Kristi Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, 2det som Gud på forhånd har gitt løfte om gjennom sine profeter i hellige skrifter. 3Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, 4ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde. 5Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn.