Matteus-veien

Matteus-veien følger det jødiske sporet gjennom Bibelen. Leseplanen starter med at en leser gjennom Evangeliet etter Matteus. Dette evangeliet er skrevet av og for jødiske kristne og har mange henvisninger som viser at Jesus oppfyller Skriftene til jødene. Veien går gjennom Andre Mosebok, som forteller historien om hvordan Israels-folket ble til, og den slutter med Brevet til hebreerne, som forteller om Jesus med bilder fra gudstjenesten i tempelet i Jerusalem.

Matteus-veien hjelper oss å forstå den jødiske bakgrunnen for den samlingen av bøker som kristne kaller Bibelen, men som vi i stor grad har felles med det jødiske folket.

Headerbilde som sier: "Veier gjennom Bibelen"

Slik gjør du det:

Nedenfor finner du starten på alle bøkene i denne leseplanen. Det er hele de bibelske bøkene som skal leses, ikke bare de utsnittene du ser her.

For å komme videre til hele teksten i hver bok, klikk på teksten "Les i nettbibelen" under tittelen på den aktuelle boka.

Evangeliet etter Matteus

Matteus 1,1-6

Les i nettbibelen.

1Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn: 2Abraham fikk sønnen Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda og brødrene hans, 3Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar, Peres fikk Hesron, Hesron fikk Aram, 4Aram fikk Amminadab, Amminadab fikk Nahsjon, Nahsjon fikk Salma, 5Salma fikk sønnen Boas med Rahab, Boas fikk sønnen Obed med Rut, Obed fikk Isai, 6og Isai ble far til kong David.David fikk sønnen Salomo med Urias kone,

Første Mosebok 12-50

1. Mosebok 12,1-4

Les i nettbibelen.

1Herren sa til Abram: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg! 2Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. 3Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 4Så dro Abram, slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abram var 75 år gammel da han brøt opp fra Harran.

Jesaja 1-39

Jesaja 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Syn som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda. 2Hør, dere himler og lytt, du jord, for Herren taler: Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt seg opp mot meg. 3En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe. Men Israel kjenner ikke, folket mitt forstår ikke. 4Ve det syndige folket, et folk tynget av skyld, en slekt som handler ondt, barn som ødelegger! De har forlatt Herren, foraktet Israels Hellige og vendt ham ryggen.

Paulus' brev til kolosserne

Kolosserne 1,1-5

Les i nettbibelen.

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus 2hilser de hellige i Kolossai, de troende søsken i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! 3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige 5på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet

Paulus' brev til Titus

Titus 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel – utsendt for å føre Guds utvalgte til tro og til erkjennelse av den sannhet som gir gudsfrykt 2og håp om evig liv. Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av, 3og da tiden var inne, åpenbarte han sitt ord i det budskapet som er betrodd meg etter befaling fra Gud, vår frelser. 4Jeg hilser Titus, mitt ektefødte barn i vår felles tro: Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser!

Paulus' brev til Filemon

Filemon 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timoteus hilser vår kjære venn og medarbeider Filemon, 2vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippos og menigheten som samles i ditt hus: 3Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Brevet til hebreerne

Hebreerne 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. 2Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4Slik ble han mye større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så mye større enn deres.