Markus-veien

Markus-veien følger lidelses-sporet gjennom Bibelen. Leseplanen starter med at en leser gjennom Evangeliet etter Markus. Dette er den eldste fortellingen vi har om de dramatiske dagene da Jesus led og døde. Første og Andre Samuelsbok forteller om kong David, som er et forbilde på Jesus, og alle vanskelighetene han måtte gå gjennom før han ble konge. Leseplanen fortsetter med den delen av Jesaja-boka som forutsier at "Herrens lidende tjener" skal komme. Planen slutter med noen av de brevene i Det nye testamentet som forteller tydeligst om Jesus som lidende og korsfestet.

Markus-veien formidler et realistisk bilde av hvordan det er å være menneske. Gud leder oss ikke alltid utenom lidelsen, men er med oss gjennom det som er vondt. Slik kan Markus-veien ha relevans for mennesker i alle slags situasjoner.

Headerbilde som sier: "Veier gjennom Bibelen"

Slik gjør du det:

Nedenfor finner du starten på alle bøkene i denne leseplanen. Det er hele de bibelske bøkene som skal leses, ikke bare de utsnittene du ser her.

For å komme videre til hele teksten i hver bok, klikk på teksten "Les i nettbibelen" under tittelen på den aktuelle boka.


Evangeliet etter Markus

Markus 1,1-5

Les i nettbibelen.

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven.

Første Samuelsbok

1. Samuelsbok 1,1-3

Les i nettbibelen.

1I Ramatajim-Sufim i Efraim-fjellene bodde en mann som het Elkana. Han var sønn av Jeroham, sønn av Elihu, sønn av Tohu, sønn av Suf fra Efraims stamme. 2Elkana hadde to koner. Den ene het Hanna og den andre Peninna. Peninna hadde barn, men Hanna var barnløs. 3År etter år dro denne mannen opp fra hjembyen sin til Sjilo for å tilbe og ofre til Herren over hærskarene. Der var de to sønnene til Eli, Hofni og Pinhas, prester for Herren.

Andre Samuelsbok

2. Samuelsbok 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Da Saul var død og David hadde vendt tilbake etter seieren over amalekittene, holdt han til i Siklag i to dager. 2Den tredje dagen kom det en mann fra Sauls leir med klærne flerret og med jord på hodet. Da han kom fram til David, kastet han seg til jorden og hyllet ham. 3David spurte ham: «Hvor kommer du fra?» Han svarte: «Fra Israels leir, jeg slapp unna.»

Jesaja 40-55

Jesaja 40,1-3

Les i nettbibelen.

1Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. 2Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder. 3En røst roper: Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud!

Paulus' første brev til korinterne

1. Korinter 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes 2hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn – han som er deres og vår Herre: 3Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!

Paulus' andre brev til korinterne

–3

Les i nettbibelen.

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus hilser Guds menighet i Korint og alle de hellige i hele Akaia: 2Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst!

Paulus' første brev til Timoteus

1. Timoteus 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Kristus Jesus, vårt håp, 2hilser Timoteus, mitt ektefødte barn i troen: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! 3Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli igjen i Efesos så du kunne forby enkelte å komme med en annen lære 4eller være opptatt av myter og endeløse slektstavler. For slikt fører bare til spekulasjoner og tjener ikke Guds frelsesplan, der det dreier seg om tro.

Paulus' andre brev til Timoteus

2. Timoteus 1,1-4

Les i nettbibelen.

1Paulus, Kristi Jesu apostel, utsendt ved Guds vilje for å forkynne løftet om liv i Kristus Jesus, 2hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! 3Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud, som jeg tjener med en ren samvittighet slik som mine forfedre. 4Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad.

Peters første brev

1. Peter 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål! 3Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,

Peters andre brev

2. Peter 1,1-3

Les i nettbibelen.

1Simeon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. 2Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre! 3Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt.