Tilbake til røttene (Kol 1,1-23)

Historien om Jesus starter med skapelsen og strekker seg helt til fullendelsen. Denne leseplanen er en mulighet til å komme i gang med å lese Bibelen som en lang, sammenhengende fortelling.

Hundre viktige bibeltekster

Tilbake til røttene

Kolosserne 1,1-23

Les i nettbibelen.

1Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus 2hilser de hellige i Kolossai, de troende søsken i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! 3Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige 5på grunn av håpet som venter dere i himmelen. Dere har alt nå fått høre om dette gjennom sannhetens ord, evangeliet 6som er kommet til dere. Som i hele verden ellers har evangeliet båret frukt og utbredt seg også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne. 7Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, som er en trofast Kristi tjener for dere. 8Han har også fortalt oss om kjærligheten dere har i Ånden. 9Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 10Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 11Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige. Med glede 12skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 13For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike. 14I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 15Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. 16For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham. 17Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. 18Han er hodet for kroppen, som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. 19For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 20og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. 21Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. 23Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det.