Ådå almev ja ådå ednamav

Johannes lej Patmosa fáŋŋgasuollun.
Ájllekideda tjåhkudaláj slabás ålggolin
gabátloattjes nuorev gehtjada.

Ájádaláj ristagisájt gátten.
Doarrádallin, gå ledjin ristagisá.
Gåktus så rijbbin?
Johannes lej sijá oajvemussan årrum,
valla tjiejser lej suvva giddidam.
Gallásav iehtjádav luluj vil vuolgadam?

De gulláj låggŋis gielav duogenis.
Jårgijdij gehtjatjit, ja dannák tjuottjoj Jesus.
Ietjas muoduk, dagu Johannes suvva mujtij,
ájnat dan ga bále ietjá lágásj:
Vuopta ledjin vielggis hullos,
tjalme dållåsjnjibttjon,
ja giellas jumáj Johannesa bieljijn
håladijn: “Ale balá.
Tjále dal, majt vuojná ja gulá.”

Ja Johannes vuojnij:
Uksa almmáj lej rahpusam.
Uksarájge tjáŋaj ja tråvnåv vuojnij.
Jubmel iesj danna tjåhkkåhij,
ja divna suv birra hievedusájt lávludin.
Libba lej dannák, njuovadahttám Libba,
guhti rabáj girjjegoabrev.

Ja Johannes vuojnij:
Gájkav, mij le dáhpáduvátjit:
buorev ja baháv
sávres doarov.
Vuojnij vuojtov,
gåktu bahá akti ájgenis
le vuojtádalátjit.

Ja vuojnij:
Ådå ednamav,
gånnå gájkka le varres, rájnas, buorre,
gånnå Jubmel juohkkat nieras gadnjalav sihkku,
gånnå tjieras, vádja, bahojdiddje,
gájkka almatjijt sirádiddje
le gáhtum.
Jesus hålaj: “Gehtja, ruvva boadáv.”
Ja de gáhtolij.

Johannes lej aktu allasis.
Vilá slabás ålggolin tjåhkudaláj.
Ájllekideda lej gabátloadtje nuoren,
mij lej suv ja gátten suv gärrásij gaskan.
Tjálláj: “Allit balá!”

Bigodime vuostasj, nälját, lågenanavtsát ja guoktalågevuostasj låhkusis

Les historien i Bibelen

9Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. 10På Herrens dag kom Ånden over meg, og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. 11Røsten sa: «Det du får se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene: til Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.» 12Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. 14Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, øynene var som flammende ild, 15føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruset av veldige vannmasser. 16I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. 17Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa:«Frykt ikke! Jeg er den første og den siste 18og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. 19Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme heretter. 20Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd, og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene er de sju menighetene.»

Les i nettbibelen

1Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»

Les i nettbibelen

1Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud, 2for sanne og rettferdige er hans dommer. Han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv. Av hennes hånd har han krevd sine tjeneres blod. 3Igjen ropte de: Halleluja! Røyken fra henne stiger opp i all evighet. 4De tjuefire eldste og de fire skapningene kastet seg da ned, tilba Gud som sitter på tronen, og sa: «Amen. Halleluja!» 5Og fra tronen lød det en røst: «Pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store!» 6Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte: «Halleluja! For Herren vår Gud, Den allmektige, er blitt konge! 7La oss glede oss og juble og gi ham æren! For tiden for Lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, 8og hun har fått en drakt av skinnende rent lin.» Linet er de helliges rettferdige gjerninger. 9Og engelen sier til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» 10Jeg kastet meg ned for engelens føtter og ville tilbe ham. Men han sa til meg: «Gjør ikke det! Jeg er en tjener som du og dine søsken, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe!» Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet. 11Og jeg så himmelen åpen, og se! – en hvit hest. Han som satt på den, heter Trofast og Sannferdig, for han dømmer og kjemper rettferdig. 12Øynene hans er som flammende ild, på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som ingen kjenner, bare han selv. 13Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre.

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»

Les i nettbibelen