Javllaevangelium

Roma tjiejser guládahtij
gájkka galggin almasjlåhkuj tjáledahttet
geŋga mátto sijddabájken.
Sidáj låhkåt, galles ledjin suv fámon.
Moaddása hähttujin de vájaldittjat.

Josef ja Maria lejga Betlehemaj mannamin.
Mannulahka lej nággon.
Maria lej tjoajves sjaddam ja låssum
ruvva láhkáj riegádahtátjit.
Josef viehkedij ármi buvtij.
Vijmak Betlehemaj jåvsådattijn
de ejga gis gávna idjadimsajev.

“Juosik lik hähttujin bessat”, javlaj Josef,
“I gåjt máhte ålggon riegádahttet!”
Slahpaj de besajga,
mij lej oasnáj ja vuovsáj stállan.

Dan ga ijá mánná riegádij.
Vuostasj bále rägádij
ja gallasin oaddáj Maria fármmáj.
Maria de suvva krubbuj biejaj.

Giettev de tjuovgudij.
Garra tjuovgajn ieŋŋgil bådij,
vaj sávttsaälo räjnára ballájin.
Valla ieŋŋgil hålaj:
“Allit balá!
Uddni le lånestiddje riegádam!
Kruppon vellaj.”

Ja hähkkat lej dannák ieŋŋgilij stuorra almefuovva,
mij almev tjuovgudahtij ja lávloj:
“Guddne Jubmelij allagisán
ja ráfe suv gierugijda ednamin!”

Gå ieŋŋgila gáhtun,
de räjnára ierijt gáhtjadin.
Gávnnin Mariav, Josefav,
mánátjav kruppon.
Subtsastin guohtomgiette dáhpádusájs.

Gájkka ieŋŋgilij giehttom lej duohta.
Danen de räjnára ávon stállas vuolggin,
sij aj lávlo.

Maria tjiegaj gájkka ságajt vájmmusis
ja ájádalláj.
Ja Josef gárvujnis gåbtjåj Mariav ja mánátjav.

Lukasa nuppát låhkusis

Viettja nåvkå bájnedahtte tjuorggasijt

Les historien i Bibelen

1Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. 4Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 7og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. 8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: 14«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» 15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Les i nettbibelen

Lærerveiledning for grunnskolen


Er du lærer? Vi sender deg lærerveiledning for Juleevangeliet på e-post helt gratis. Tidslinjen i skolen er en digital læringsressurs med undervisningsopplegg tilpasset læreplanverket for grunnskolen. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE, norsk og kunst og håndverk.
Send e-post og mottta PDF